01.07.2020

Digitaaliset kaksoset kolmelle helsinkiläiselle alakoululle

Kuva esittää koulun digitaalista mallia yläkulmasta, näkyvillä luokat ja niiden lämpötilat

Playsign Oy on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa kehittänyt Energiaviisaat kaupungit –hankkeessa kolmelle alakoululle selainpohjaiset digitaaliset kaksoset kouluista. Digikaksoset ovat käyttöliittymiä, jotka visualisoivat kouluista mitattua energia- ja olosuhdetietoa koulujen rakennusmallien päälle. Kokeilu alkoi keväällä 2020 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Haasteet

Palvelurakennusten kuten koulujen käyttäjillä ei ole perinteisesti ollut mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Rakennuksista kerättävä tieto on ollut hajallaan eri järjestelmissä: Energiayhtiöllä, rakennusautomaatiojärjestelmien toimittajilla ja kaupungilla. Tietoa ei ole havainnollistettu rakennusten käyttäjille eikä kaupungin kiinteistönhallinnalle kokonaisvaltaisesti. Kaupungin toimijoilla ei ole aikaisemmin ollut myöskään hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi tuovat tai mitä visualisointi puolestaan datalta, rakennusmalleilta ja datayhteyksiltä vaatii.

Tavoitteet

Tavoitteena kokeilussa oli toteuttaa kolmelle koululle tiedon käyttöliittymät, jotka mahdollistavat energiankulutuksen, kuten sähkön, lämmön ja veden kulutuksen sekä olosuhdetiedon, kuten esimerkiksi hiilidioksidi-, lämpötila- ja kosteusarvojen visualisoimisen ja seuraamisen reaaliajassa. Tällä tavoin myös käyttäjien tietoisuutta koulurakennuksen sisäolosuhdetiedosta ja energiankulutuksesta ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksista pyrittiin lisäämään. Pääkäyttäjäryhmänä Playsign Oy:n ratkaisuilla ovat erityisesti 9-12 -vuotiaat koulujen oppilaat sekä koulujen opettajat. Kokeilun tavoitteena oli myös tutkia, voivatko koulujen digitaaliset kaksoset (linkki määritelmään) olla apuna opetuksessa, eli havainnollistaa ja opettaa energiaan- ja olosuhteisiin liittyviä asioita koululaisille.

Kehittämisprosessi

Pilottikouluista oli jo entuudestaan saatavilla erilaisista järjestelmistä peräisin olevaa dataa, jota ei oltu kuitenkaan tuotu ennen kokeilun alkua rakennusten käyttäjille näkyviin. Kolmeen pilottikouluun oli mm. asennettu Smart & Clean –sisäilmahankkeen aikana SmartWatcherin anturit, jotka mittaavat osasta koulujen tiloista hiilidioksidipitoisuutta, lämpötiloja, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, pienhiukkasia, painesuhteita sekä huoneilman kosteutta. Kaikki pilottikoulut oli liitetty myös Nuuka Solutions Oy:n järjestelmään, josta voitiin seurata kohteiden energiankulutustietoja, SmartWatcherin keräämää tietoa sekä osittain myös koulurakennusten rakennusautomaation tietoja. Nuuka-järjestelmään tuotiin pilotin aikana myös lisää dataa kouluista, mm. aurinkoenergian tuotannosta. Playsign on pilotissa hyödyntänyt ja visualisoinut laajasti Nuuka data-alustaan kerättyjä tietoja.

Kahdesta alakoulusta löytyi lisäksi peruskorjauksen aikana toteutetut monipuoliset BIM-mallit, joita Playsign hyödynsi digikaksosten rakentamisessa. Yhdestä peruskoulusta oli saatavilla ainoastaan pohjapiirustukset, jonka perusteella toteutettiin kevyempi ja yksinkertaisempi 3D-malli koulurakennuksesta (kuva).

Kuva esittää yksinkertaista rakennusmallia ylänäkökulmasta. Mallissa näkyy hiilidioksidipitoisuuksia lukuina

Kuva: yksinkertaisempi, pohjapiirroksesta pursotettu digikaksonen (ei kalusteita tai materiaaleja)

Kokeilussa tuotettiin Playsignin aikaisemmin CityIoT-hankkeessa kehitettyyn olosuhteiden visualisointijärjestelmään uusia ominaisuuksia, mistä täysin uutena kehitettiin energiadatan visualisointi ja energiatavoitteiden havainnollistaminen. Playsign kehitti lisäksi erityyppistä näkökulmaa malliin, jossa mallia pystyy sekä liikuttamaan, että zoomaamaan lähemmäs lintuperspektiivistä. Helsingin kaupunki ja Playsign sekä Collapick Company oy kehittivät myös yhteistyössä selittäviä tekstejä sekä rakennusten käyttövinkkejä energia- ja olosuhdetiedon yhteyteen. Playsignin toteuttamat ratkaisut ovat pelimoottoripohjaisia ja ne rakennettiin Unity-pelimoottorin pohjalle. Pelimoottori mahdollisti myös mallissa liikkumisen eli nk. ”kävelynäkymän” toteuttamisen (kuva alla).

Kävelynäkymä alakoulun digitaaliseen malliin, näkymä luokan sisältä

Kuva: Kävelynäkymä ala-asteelta, mallissa monipuolisesti mm. kalusteita, jotka antavat energiatiedon visualisoinnille uusia mahdollisuuksia.

Jokaiselle kolmelle koululle esiteltiin oma järjestelmänsä elosyyskuussa 2020, ja järjestelmää alettiin käyttää osana koulun arkea. Järjestelmästä viestittiin suoraan opettajille kokousten sekä sähköpostiviestien avulla. Kolme vapaaehtoista oppilasryhmää opettajineen otettiin mukaan kokeiluun kokeilemaan eri koulujen digitaalisia kaksosia, antamaan palautetta kokeiluista, sekä tekemään vaikuttavuusarviointia kokeilun onnistumisesta.

Tulokset

Kokeilun aikana onnistuttiin toteuttamaan energia- ja olosuhdetiedon kolmelle koululle toimivat digitaaliset kaksoset, joita oppilaat ja opettajat pystyivät koulujen laitteilla käyttämään. Digikaksosia kehitettiin myös paljon eteenpäin käyttäjiltä saadun palautteen avulla. Kokeilusta opittiin paljon mm. siitä, millä tavalla tällaisia ratkaisuja voidaan skaalata tulevaisuudessa koko Helsingin rakennuskantaan. Paljon kuitenkin riippuu siitä, millaisia malleja rakennuksista on saatavilla, ja millaisia malleja hankkeet tuotavat. Tulevaisuutta ajatellen on hyvä, että rakennushankkeiden BIM-mallit soveltuisivat helposti myös digikaksosten laatimiseen ja myös tiedon visualisointiin. On visualisoinnin toteutuksen kannalta tärkeää, että BIM-malleissa tulee olla nk. space-objektit tai roomit, eli huonetilat erillisinä laatikoina, jotta niitä voidaan esimerkiksi värittää. Tätä varten Helsingissä on myös pidetty hankkeessa mukana tietomallinnuksesta vastaavat henkilöt, jotka määrittelevät rakennushankkeiden tietomallien vaatimuksia.

Tiedon pitää lisäksi olla yhdenmukaista: Rakennusmallien tilakoodien pitää täsmätä rakennusautomaation tilakoodeihin, ja mahdollisten IoT-antureiden tilakoodeihin. Kaikki tämä vaatii yhä yhdenmukaistamista ja kehittämistä Helsingissä. Kokeilun aikana on myös noussut keskusteluun digikaksosten ja datan julkaisemisen mahdolliset vaikutukset koulujen turvallisuuteen. Tämä keskustelu jatkuu yhä, koska ratkaisut ovat vielä niin uusia, että kaupungilla ei ole tarkkaa näkemystä. Kokeilut ovat hyviä herättämään keskustelua ja oppimista ja otamme kuitenkin kokeiluissa turvallisuusnäkökulmat huomioon pitämällä prosessissa mukana turvallisuudesta vastaavia tahoja. Playsign toteutti järjestelmäänsä salasanasuojauksen ottaakseen turvallisuusnäkökulmat huomioon.

 

Kaksi oppilasta tietokoneella kokeilemassa Playsignin digitaalista kaksosta heidän koulustaan

Kuva: Koululaiset kokeilevat digitaalista kaksosta

Kokeilu on tuottanut tuloksia siitä, millaisista ratkaisuista rakennusten käyttäjät ovat kiinnostuneita, ja mitä hyötyä ratkaisuista voisi olla myös rakennetun omaisuuden hallinnalle. Hallinnan näkökulmasta pohjakuvaan tai malliin perustuvan näkymän hyviä puolia on esimerkiksi se, että siitä saa nopeasti kokonaiskuvan rakennuksen olosuhteista yhdellä vilkaisulla. Tämä auttaa rakennusten hallinnoijia viallisten mittausten havaitsemisessa, ilmanvaihdon toimivuuden varmistamisessa, tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toiminnan tekemisessä ymmärrettäväksi rakennusten käyttäjille ja monessa muussa asiassa. IoT-antureiden mittauksista on löytynyt useita virheitä visualisoinnin ansiosta. Kokeilun aikana visualisoinnin avulla saatiin nopeasti tieto siitä, jos datayhteyksissä oli jotain isompia ongelmia, joita osui kokeilun ajalle useampia.

Opittu on paljon myös siitä, millaisilla tavoilla energiaan liittyviä suureita tulisi mitata ja ryhmitellä ja kuinka hankalaa tavoitteiden asettaminen energian suhteen on. Tavoitteiden tulee lisäksi olla saavutettavia, jos niitä halutaan visualisoida käyttäjille. Koronapandemian takia koulujen ilmanvaihtoa on myös tehostettu, joka lisää energiankulutusta ja hankaloittaa tavoitteiden saavuttamista. Suurin oppi kokeilusta on se, että Helsingin kaupungin mittarointitavat, datayhteydet ja datan laatu eivät vielä ole sillä tasolla, että rakennusten käyttäjien vaikutusta energiankulutuksessa ja olosuhteissa voitaisiin reaaliaikaisesti luotettavasti havaita ja käyttää täten käyttäytymistä ohjaavana tekijänä.  Esimerkiksi yhden koulun aurinkoenergian mittaus saatiin kuukausien tappelun jälkeen näkymään Playsignin järjestelmässä, mutta energiamittari toimi 10 kwh:n tarkkuudella, joten pimeimpinä syyskuukausina se näytti lopulta aina nollaa.

Palautteet ja vaikuttavuusarviointi

Kokeilun aikana mukana olleille luokille sekä koulujen opettajille toteutettiin myös palautekyselyt ja vaikuttavuusarvioinnit. Kokeilusta pidettiin opettajien keskuudessa: ”Energia on vaikea aihe – Mahtavaa, että voitiin tehdä seurantaa omasta rakennuksesta. Oli tosi kiva juttu kaiken kaikkiaan! Hienoa, että tuollaisia tehdään!” – kommentoi Johanna, Playsignin kokeilussa mukana ollut luokanopettaja. Opettajat suhtautuivat kokeiluun jakautuvasti, joskin kaikki pitivät kokeilua hyödyllisenä. 44% vastanneista opettajista myös haluaisi käyttää vastaavaa järjestelmää osana opetusta tulevaisuudessa. Käyttöliittymän ymmärrettävyydessä ja informatiivisuudessa opettajille on vielä selvästi kehitettävää palautteen perusteella. Kaikki opettajat ovat sitä mieltä, että Helsingin tulisi jatkossakin kerätä ja visualisoida tietoa rakennusten käyttäjille vastaavilla tavoilla.

Palaute oppilailta oli positiivista, oman arvionsa mukaan olivat oppineet uusia asioita ja järjestelmä teki aiheet kiinnostavimmiksi. Kuitenkaan kaikkia järjestelmän ominaisuuksia ei oltu ymmärretty tai havaittu: Mittareita eivät kaikki tajunneet klikkailla lisätiedon saamiseksi, eivätkä kaikki ymmärtäneet, mitä mittareilla esitettiin. Suosikkitoiminto sekä aikuisilla että lapsilla oli selvästi mallissa käveleminen, joka aiheutti positiivista hihkuntaa. Eniten palautetta oppilailta tuli mallin pyörimisnopeudesta koneilla, ja tämän takia Playsign optimoi malleja vielä lisää, että ne toimisivat sujuvammin myös koulujen koneilla. Paljon optimoitavaa löytyi mm. ovenkahvoista ja ikkunkarmeista, ja niitä yksinkertaistamalla saatiin malleja merkittävästi kevyemmiksi. Lisäksi toteutettiin ”huonekalut-päälle”-nappi, jolla huonekalut sai halutessaan näkymään, mutta malli latautui alussa aina ilman niitä.

Vaikuttavuusarvioinnilla pyrittiin todentamaan järjestelmän vaikuttavuutta, esimerkiksi ymmärrystä koulun energia-asioista ja käyttäjien omista vaikutusmahdollisuuksista. Opettajille tehdystä vaikuttavuusarvioinnista voitiin päätellä seuraavaa: Järjestelmää oli käytetty harvemmin kuin Collapick companyn toteuttamaa järjestelmää, puolet vastanneista ei ollut käyttänyt järjestelmää ollenkaan, mutta 10% oli myös käyttänyt viikoittain. Opettajilla järjestelmän käytöllä ei ollut vaikutusta siihen, kuinka hyvin he tiesivät energiaan liittyviä faktoja, kuinka tärkeäksi he kokivat energiankulutukseen vaikuttavista vioista ilmoittamisen ja kokemukseen omista vaikutusmahdollisuuksista energiankulutukseen. Järjestelmän käyttö kuitenkin vähensi 22% vastaajista huolta koulun hiilijalanjäljestä. Lisäksi kokeilu lisäsi merkittävästi opettajien kokemusta siitä, että koulun olosuhteisiin voi vaikuttaa omalla toiminnalla myös. Järjestelmän käyttö lisäksi vähensi 44% vastaajista huolta koulun sisäolosuhteista ja sisäilman laadusta.

Piirakkadiagrammi, jossa opettjien vastauksia kyselyy, 44% vastasi huoleni väheni järjestelmän käytön johdosta

Kuva: Opettajien vastauksia vaikuttavuusarvioinnin loppukyselyyn Playsignin kokeilusta

Oppilaiden vaikuttavuusarvioinnista voitiin päätellä seuraavaa: Oppilaat olivat oppineet joitain faktoja energiasta, joitain taas ei. Eri luokkien erilaiset opetusmenetelmät ovat vaikuttaneet tuloksiin, parhaaseen tulokseen päästiin kokeilemalla järjestelmää, tekemällä tehtäviä ja keskustelemalla tuloksia läpi ryhmänä. Oppilaat käyttivät järjestelmää useammin, useita kertoja kokeilun aikana. Oppilaat kokivat, että heidän ymmärryksensä aiheesta ja siihen liittyvistä termeistä oli merkittävästi parantunut. Kuitenkaan kaikissa faktoihin liittyvissä kysymyksissä ei tullut parempia tuloksia loppukyselyssä. Koulun hiilijalanjälkeen ja sisäolosuhteisiin liittyvät huolet polarisoituivat: Toisilla huoli kasvoi, toisilla puolestaan väheni, kun tietoa oli molemmista enemmän.

Kumppanit

Helsingin kaupungin rakennetun omaisuuden hallinta sekä Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sekä Playsign Oy. Kokeilun mahdollistajina toimivat Nuuka Solutions Oy sekä Smartwatcher Oy.

Lisätietoja

Toni Alatalo, Playsign Oy

Timo Määttä, Helsingin kaupunki

Lisää pilotteja

Hiilineutraalit alueet kaupungissa

28.12.2020

Kaupungin tavoitellessa hiilineutraaliutta ja ilmastokestävää rakentamista on totutuista tavoista poikettava ja kehitettävä uusia tapoja. Kaupungilla on työkaluinaan esimerkiksi kaavoituksen luomat mahdollisuudet sekä ohjaava vaikutus kehitykselle asetettujen tavoitteiden ja strategian avulla.

Julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin opas

10.12.2020

Oppaan tavoitteena on helpottaa datan visualisoinnissa alkuun pääsemistä, kerätä yhteen hyviä esimerkkejä alalta sekä koota kokemuksia ja oppeja toteutetuista kokeiluista. Oppaassa avataan visualisointiprosessin eri vaiheet ja vastataan siihen, miten rakennuksista kerättävää dataa tai tietoa voidaan visualisoida rakennusten käyttäjille ja kiinteistöammattilaisille mielekkäästi sekä mitä hyötyjä tällä voidaan saavuttaa. 

Energiatehokkuuskumppanuus – Energiatehokkuutta palveluna – opas julkaistu

09.12.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on julkaistu Energiatehokkuuskumppanuus – energiatehokkuutta palveluna -opas. ESCO (Energy Service Company) -palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakkaalle investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energian säästämiseksi. ESCO-palvelut ovat kunnille mahtava mahdollisuus säästää energiaa ja kustannuksia, parantaa tai hallita rakennusten sisäilmaolosuhteita ja vähentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Palvelut ovatkin erinomainen ratkaisu auttamaan hiilineutraaliuden […]

ESCO-palveluiden hankintapeli

08.12.2020

Motiva on toteuttanut Energiaviisaat kaupungit ESCO-pelin, joka kertoo miten energiatehokkuuskumppanuuksia kannattaa hankkia kunnassa tai kaupungissa. Tarkoitus on auttaa ymmärtämään energiatehokkuuspalveluiden hankintaan vaadittavat askeleet sekä tarjota tukea hankinnan toteuttamiseen. Materiaali on suunnattu erityisesti niille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta energiatehokkuuskumppanuudesta. Peliä voit kokeilla tällä sivulla, tai linkin kautta Motivan sivuilla.  Facebook Pinterest Twitter Linkedin

Integraatiokuvaus ja konsepti kiinteistödatalle

18.11.2020

Hajanaiset järjestelmät voidaan koota rakennusautomaatiojärjestelmäksi, mutta integrointisuunnitelmassa on huomioitava tavoitteet, jotka mahdollistavat sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rakennetussa ympäristössä.

Olosuhdemittauksilla ja älyohjauksella säästöä

18.11.2020

Energiansäästöä voidaan edistää älykkään signaalinkäsittelyn ansiosta. Loopshore mittaa sisäilmalaadun, tunnistaa läsnäolotiedon sekä hyödyntää säätilan avoimen datan, ja algoritmilohko tekee ohjauskäskyt IoT-älykaihtimen ohjaukselle.

Tilankäytön älykäs tehostaminen Tampereella

18.11.2020

Energiatehokkaiden älyasuinkiinteistöjen datan keräämiseen, käsittelyyn ja visualisointiin liittyy monia haasteita, kuten tilojen varaus- ja käyttöastetietojen kerääminen, niiden hyödyntäminen ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmien kanssa sekä tiedon esittäminen selkeällä tavalla niin tilojen käyttäjälle, huoltohenkilöstölle kuin kiinteistön omistajalle. Pilotissa ratkaisuja haettiin testaamalla olosuhdetietojen monitorointia, tilojen käyttöasteen tunnistamista ja hyödyntämistä sekä niiden optimointia.

Edullinen henkilömäärälaskuri

17.11.2020

Energiaviisaassa kiinteistössä tilankäytön tehokkuuden arviointi, oikeanaikaisen lämpötilan ja ilmanvaihdon säätö sekä ennakointi edellyttävät tietoa ihmisten määrästä tilassa. Etenkin hätätilanteissa reaaliaikaisen tiedon saaminen on tärkeää, jotta tiedetään missä ja kuinka paljon on ihmisiä mahdollisesti vaarassa. Ihmisten yksityisyyden kannalta on oleellista, että ihmisten henkilöllisyyksiä ei tunnisteta.

Nollaenergia-alueiden ohjauskeinojen määrittely

17.11.2020

Alueen rakentaminen hiilinieluksi on kunnianhimoinen tavoite, joka poikkeaa huomattavasti perinteisestä kaupunkisuunnittelusta. Haasteena on etsiä kustannustehokkaita ohjauskeinoja, joilla voidaan vaikuttaa alueen kestävyyteen merkittävällä tavalla.

Energian innovaatiokeskuksen toimintamallin kehittäminen

17.11.2020

Työkokonaisuuden tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla energiaviisauteen liittyvä kehittäminen voidaan toteuttaa ja liiketoiminnallistaa. Työn tavoitteena oli pohtia, miten energia-alan, rakennusalan ja informaatiojärjestelmien parissa toimivat yritykset ja tutkijat voitaisiin tuoda yhteen tuottamaan ja kaupallistamaan skaalautuvia kestäviä innovaatioita.

Rakennusdatan avaaminen ja varastointi Turussa

17.11.2020

Tavoitteet Turun kaupunkistrategia 2029 sisältää tavoitteen läpinäkyvästä avoimesta datasta, joiden avulla mitataan kaupungin kilpailukykyä ja kehitystä. Tämän tavoitteen pohjalta Turun Tilapalvelut lähti kehittään dataan liittyviä toimia Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa.  Hankkeessa tavoitteena oli edistää niin rakennusdatan avaamiseen että sen varastointiin liittyviä ratkaisuja. Haasteet  6Aika-kaupunkeja läpileikkaava haaste data-asioissa on tarvittavien rajapintojen luominen, jotta dataa voidaan helposti hyödyntää […]

Energiasäästöpilotin toteutus Turussa  

16.11.2020

Turun kaupungin rakennuskannan kaukolämmön kulutuksen laskemisessa on isoja potentiaaleja, joita on haasteellista saavuttaa perinteisillä menetelmillä. Energiansäästöpilotissa haettiin kokemuksia lämpötilojen pudotuksista sekä niiden vaikutuksista sisäolosuhteisiin.

Kaukolämmön kulutuksen optimointi Helsingissä

16.11.2020

  Haasteet  Helsinki etsii Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kautta ratkaisuja kaukolämmön kulutuksen optimointiin. Kaukolämmön kulutukseen haetaan ratkaisuja, koska Helsinki pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035, ja merkittävä osa kaupungin omistamien palvelurakennuksen hiilidioksidipäästöistä syntyy rakennusten lämmityksestä. Vaikka energiantuotannot päästöt laskevat, täytyy kaukolämmön kulutusta myös vähentää, jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa.  Tavoitteet  Tavoitteena Helsingissä on pilotoida ketterää Nopeat kokeilut –mallia, jolla myös pienet yritykset saataisiin mukaan innovatiivisten uusien palveluiden kehittämiseen. Malli […]

ESCO-Tarjoaja kumppanuusmallin pilotointi kahdessa palvelukiinteistössä Helsingissä 

16.11.2020

Haasteet  Koulut, liikuntahallit, päiväkodit ja muut palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa, ja niissä on edelleen suuri mahdollisuus tehostaa energian käyttöä, vähentää korjausvelkaa ja pienentää Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti hiilijalanjälkeä. ESCO-tyyppistä mallia on kokeiltu Helsingissä viimeksi 2000-luvun alussa vaihtelevalla menestyksellä. Muut kaupungit Suomessa ovat tehneet enemmän tätä työtä ja kehittäneet malleja eteenpäin. Uudemmissakin ESCO-malleissa on kuitenkin vielä parannettavaa sekä yritysten […]

ESCO-Tilaaja kumppanuusmallin pilotointi kahdessa palvelukiinteistössä Helsingissä 

16.11.2020

Koulut, liikuntahallit, päiväkodit ja muut palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungissa, ja niissä on edelleen suuri mahdollisuus tehostaa energian käyttöä, vähentää korjausvelkaa ja pienentää Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti hiilijalanjälkeä. Helsingissä on useita suuren energiankulutuksen kohteita, joissa on tarve tehdä nopeita parannuksia, ja Liikuntamylly liikuntakeskus Myllypurossa on yksi niistä. 

Uusien energia­tehokkuus­kumppanuus­mallien kehittäminen

13.11.2020

Helsingin ja Turun kaupungit ovat kehittäneet neljää erilaista päivitettyä energiatehokkuuskumppanuusmallia yhteistyössä muiden hankkeen kaupunkien kanssa. Malleja on uudistettu yritysten ja kaupunkien välisen vuoropuhelun pohjalta, jossa on tunnistettu kehittämistarpeita ja perinteistä ESCO-mallia koskevia haasteita.

Lisätiedot tekevät rakennuksen datan ymmärrettäväksi

09.11.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on edistetty energia- ja olosuhdetiedon keräämistä, visualisointia ja julkaisemista. Olemme havainneet, että datan tai tiedon pelkkä visualisointi ei yleensä riitä, vaan mittausten yhteyteen tarvitaan selittävää lisätietoa. Lisätiedon yhteyteen kannattaa myös tuoda rakennusten käyttäjille vinkkejä, jotka auttavat rakennuksen energiaviisaassa käytössä. Energia- ja olosuhdetieto ei ole helposti ymmärrettävää. Tieto vaatii selitystä, arvottamista ja lisää […]

Energiatiedon visualisoinnin vinkit ja palvelurakennusten käyttäjäprofiilit julkaistu

09.11.2020

Energiatietoa on julkaistu ja visualisoitu Energiaviisaat kaupungit hankkeessa eri kaupungeissa erilaisille kohderyhmille. Olemme tähän artikkeliin keränneet oppeja energiatiedon visualisoinnista vinkkien muotoon. Lataa myös 10 tarkempaa vinkkiä koulujen visualisoinnin toteutukseen (pdf) sekä tutustu julkisten kiinteistöjen energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin oppaaseen. Energiaviisaat ovat lisäksi Turussa ja Helsingissä tutkineet visualisoinnin ja rakennusten käyttäjiä sekä koonneet näistä tietoa ja […]

Energiansäästöviikon kampanjalla kauppakeskuksen energiateot näkyväksi

04.11.2020

Haasteet Energiansäästöllä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja erityisen vaikuttavia ovat suurten kiinteistöjen, kuten kauppakeskusten ja julkisten rakennusten energiatehokkuustoimet. Energiaviisaat kaupungit -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut etsiä keinoja ohjata rakennusten käyttäjiä esimerkiksi visualisoimalla energiadataa yksinkertaiseen ja kiinnostavaan muotoon. Valtakunnallisella energiansäästöviikolla 5.-11.10.2020 Energiaviisaat kaupungit -hanke, Turun kaupunki ja Valonia toteuttivat yhteistyössä Skanssin kauppakeskuksen kanssa koko perheen […]

Vedenkulutuksen havainnollistaminen päiväkotilaisille Turussa

03.11.2020

Palvelurakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Datan visualisoinnilla ja käyttäjiä ohjaamalla voidaan lisätä rakennusten käyttäjien tietoa oman rakennuksen toiminnasta ja energiankulutuksesta sekä edistää rakennuksen energiaviisasta käyttöä.

Isokuusen päiväkodin ja koulun hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmien pilotointi

02.11.2020

Tavoitteena oli selvittää hiilijalanjälkilaskennan prosessia Isokuusen päiväkodin ja koulun pilottikohteen avulla. Laskenta sisältää eri ratkaisuvaihtoehtojen tutkimisen kohteessa tarveselvitys- ja hankesuunnitelmatasoisten arkkitehtiluonnosten perusteella. Toimeksiannossa Bionova Oy laski ja vertaili eri rakennusosien vaikutusta kohteen elinkaaren hiilijalanjälkeen ja kustannuksiin.

Kuukausimaksuton algoritmipohjainen virtuaalivoimalaitos

28.10.2020

Kiinteistöjen kuluttama kaukolämpökuorma ei ole tasainen, vaan vaihtelee paljonkin vuorokauden sisällä. Pilotissa tavoitteena on kokonaiskuorman piikkien tasaaminen. Asuntojen lämpötila pyritään pitämään mahdollisimman huomaamattomasti säädettynä ja joustovarana. Paikallisesti asennettu rakennusautomaatio-algoritmi hyödyntää kiinteistön muiden rakennusteknisten järjestelmien tietoa.

Energiankulutusseurannan työkalu mahdollisti monipuolisen tarkastelun Turussa

22.10.2020

Turun kaupungin tilapalveluilla on tarve kehittää omistamiensa kiinteistöjen olosuhde- ja energiatiedon seurantaa ja energiatehokkuutta. Kaupungilla on yli 700 rakennusta, joista mitataan erilaista energiankulutukseen liittyvää dataa. Näiden kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen tukee myös Turun hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.

Energiadatan visualisointi ala- ja yläkoululaisille Turussa

22.10.2020

Palvelurakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten energiankulutukseen. Usein rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä eikä mittarointia ole suunniteltu niin, että sitä hyödynnettäisiin esimerkiksi visualisointiratkaisuissa.

Yrityskiinteistöjen energiaremontoinnin pilotti Vantaalla

21.10.2020

Energiaremontoinnin pilotin tavoitteena oli tuoda yrityksille uutta tietoa erilaisista rakennusteknisistä ratkaisuista, joilla ne voisivat vähentää kiinteistöjensä käytöstä syntyviä ilmastopäästöjä. Yrityksille haluttiin antaa mahdollisuuksia parantaa liiketoimintansa edellytyksiä luomalla säästökohteita ja parantamalla julkisuuskuvaansa.
Pilotissa mukana olleiden yritysten käyttöön luotiin kiinteistökohtaiset energiaremontoinnin katselmukset sekä tarkemmat suunnitelmat siitä, miten ne voisivat tehdä energiaviisaita ratkaisuja talotekniikalleen.

Olosuhdemittausten visualisointi ja sisäilmapalautteen keruu Turussa

16.10.2020

Turun kaupungin tilapalvelukeskuksella on tarve kehittää jatkuvatoimista anturointia kiinteistöissään, jotta kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteet voidaan todentaa ja hyvä sisäilmasto varmistaa samalla kun pyritään energiatehokkuuteen. Näin voidaan edistää Turun kaupungin strategiaa terveellisistä, viihtyisistä ja energiatehokkaista palvelukiinteistöistä.

Tiedon visualisointi digitaalisessa kaksosessa kiinteistöhallinnan työkaluna Turussa

02.10.2020

Turun kaupungin tilapalvelukeskuksella on tarve kehittää omistamiensa kiinteistöjen olosuhde- ja energiatiedon seurantaa. Tavoitteena on kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteiden todentaminen sekä rakennusten käyttäjille hyvän sisäilmaston varmistaminen samalla kun pyritään energiatehokkuuteen. Näin voidaan edistää Turun kaupungin strategiaa terveellisistä, viihtyisistä ja energiatehokkaista palvelukiinteistöistä.

360-valokuvista muodostettiin digitaalinen kaksonen

25.09.2020

Valokuva on nopea ja helppo tapa tehdä digitaalinen kaksonen kiinteistöstä. Se on erittäin ymmärrettävä, koska 3D-tila vastaa täysin alkuperäistä tilaa ja on ihmiselle tuttu tapa esittää ja lukea tietoa. Kuvasta näkee olosuhdetietojen menneisyyttä, tulevaisuutta, ohjeita ja tämän hetken tilannetta reaaliaikaisesti tarpeen mukaan.

Kiinteistövahti energiatehokkuuden työkaluna

04.09.2020

Pilotissa etsittiin ratkaisuja energiatehokkaisiin älyasuinkiinteistöjen haasteisiin. Haluttiin tietää huoneistojen lämpötilat ja ilmankosteus, joiden pohjalta saataisiin suositukset toimenpiteistä huoltoyhtiölle tai kiinteistön omistajalle.

Koulurakennuksen energiasimulointi Turussa

16.07.2020

Turkulaisessa Nummenpakan koulun Halisten yksikössä toteutettiin energiasimulointi, jonka tavoitteena oli kartoittaa rakennuksen energiajärjestelmää sekä tuottaa ehdotuksia energiatehokkuustoimenpiteistä. Simuloinnissa kartoitettiin, suunniteltiin sekä laskettiin rakennuksen nykyisen energiajärjestelmän tilannetta sekä energiansäästötoimenpiteiden vaikutusta.

Turun palvelurakennusten energiadatan visualisointikokeilu

15.07.2020

Punnu Gamesin kanssa toteutetussa kokeilussa testattiin uusia ratkaisuja julkisten rakennusten datan esittämiseen pelillisyyttä ja visualisointia hyödyntäen. Kokeilua varten luotiin sovellus, jonka kautta testaajat pystyivät tarkastelemaan noin 30 erilaisen turkulaisen palvelurakennuksen dataa. Kokeilussa testattiin erilaisia tapoja visualisoida energiaan liittyvää dataa.

Elinkaarilaskenta osana palvelutilaverkkotarkasteluja Helsingissä

03.07.2020

Tavoitteena on kehittää ja kuvata menetelmä, jonka avulla elinkaaren aikaisia päästöjä ja kustannuksia voidaan suhteellisen kevyesti arvioida osana palvelutilaverkkotarkastelua. Haasteena on, että vertailua on pystyttävä tekemään karkeilla lähtötiedoilla ilman suunnittelijoita, suunnitelmia tai selvityksiä.

Rakennushankkeiden hiilijalanjälkilaskenta osana suunnittelun ohjausta Helsingissä

03.07.2020

Tavoitteena on määritellä hiilijalanjälkilaskennan prosessi eli mitä kannattaa tarkastella missäkin hankkeen vaiheessa. Tavoitteena on myös kasvattaa ymmärrystä hiilijalanjälkeen vaikuttavista suunnitteluratkaisuista sekä tavoiteltavasta tasosta. Työn tuloksena syntyy kuvaus prosessista, jonka mukaisesti hiilijalanjälki arvioidaan hankkeiden eri vaiheissa oikea-aikaisesti ja suunnittelua ohjaavasti.

Sofiankadun päiväkodin hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

26.06.2020

Pilotissa lasketaan kvr-hankkeena toteutettavan Sofiankadun päiväkodin uudisrakennuksen hiilijalanjälki ja päästöt elinkaarivaiheittain. Kohteessa lasketaan myös ympäristöministeriön rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti hiilikädenjälki eli positiiviset ympäristövaikutukset, joita ei syntyisi ilman rakennusta.

Skanssin monitoimitalon hankesuunnitteluvaiheen elinkaariratkaisut

26.06.2020

Skanssin monitoimitalon hankesuunnitteluvaiheessa määritetään hankkeen elinkaaren hiilijalanjälki sekä kartoitetaan ratkaisuja, joilla hanke olisi mahdollista toteuttaa hiilineutraalisti.  Keskeisimpinä ratkaisuvaihtoehtoina tässä ovat energian kulutuksen vähentäminen, päästötön energianhankinta sekä rakennusmateriaalien päästöjen minimointi.

Energiaviisas koululainen -materiaali kaikkiin alakouluihin

05.06.2020

Tekemisen, tutkimisen ja tiedonkeruun avulla alakoululaiset tutustuvat energiateemaan ja aiheeseen kytkeytyviin sisältöihin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Projektin toteutuksen myötä oppilaat ymmärtävät hieman paremmin oman roolinsa rakennuksen käyttäjänä. Teemaa tuodaan näkyväksi koko koulurakennuksessa muun muassa värikkäiden infojulisteiden avulla, ja QR-koodien takaa löytyvien taustatietojen ja osallistavien tehtävien kautta syvennytään aiheisiin tarkemmin.

Oulussa tehtiin Raksilan urheilualueen energiavisio

01.06.2020

Oulun uimahallin lähellä sijaitsevan jäähallin ja harjoitusjäähallin lauhdelämpöjä pystyttäisiin johtamaan uimahalliin, jolloin uimahallin vesimassat varastoisivat lämmön. Matalalämpöverkon rakentaminen uimahallin ja jäähallin välille olisi kustannustehokkain vaihtoehto hyödyntää jäähallissa syntyvät lauhteet.

Uudistettujen energiatehokkuuskumppanuusmallien pilotointi Turussa

18.05.2020

Pilotoinnin avulla on tarkoitus saada energiatehokkuuskumppanuuden uusista malleista käytännön kokemuksia ja kehittää malleja hyödynnettäväksi laajemmin Turun kaupungilla. Valituissa pilottikiinteistöissä energiankulutus pienenee, hiilijalanjälki pienenee ja kiinteistön sisäolosuhteet paranevat tai pysyvät samana.

Selvitys pohjavesienergian hyödyntämisestä Turun Skanssissa

30.04.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Tavoitteet Skanssin kaupunginosa sijaitsee osittain pohjavesialueella. Kevään 2020 aikana selvitetään, kuinka hyvin pohjavesivarastoon sitoutunut energia olisi hyödynnettävissä. Erityisesti tutkitaan mahdollisuutta […]

Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmat rakentamisessa Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiatehokkaiden rakennusten kehittämisessä on tarve ohjata kaupungin palvelurakennusten elinkaarta kokonaisuutena jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta todelliset rakentamisen elinkaaren vaikutukset tuleva huomioiduiksi. Mm. investointikustannuksen ja käyttökustannuksen rinnalla hankkeiden arvioinnissa on tarve saada huomioitua myös kaupungin strategisten tavoitteiden mukainen hiilineutraalius. Tavoitteet Tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja ottaa käyttöön yhdessä arkkitehtien ja rakennusliikkeiden kanssa osaamista ja työkaluja, joilla […]

Energiapalvelualusta-pilotti Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiajärjestelmä muuttuu yhä älykkäämmäksi ja hajautetummaksi. Yhä pienempien, hajanaisempien ja moninaisempien energiaresurssien entistäkin tehokkaampi hallitseminen sekä avoimen markkinan mahdollistaminen ovat haasteita, jotka poikkileikkaavat koko energia-alaa. Yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan on energiapalveluiden tarjoaminen, myyminen ja ostaminen alustan avulla. Jotta energiapalvelualustan, energia-alan Foodora tai Wolt, käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa ja käyttöä saataisiin skaalattua, seuraavat asiat on […]

Superkortteleiden energiankulutuksen ja -tuotannon simulointi Hiedanrannassa

28.04.2020

Haasteet Tampereen kaupungin keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Hiedanrannan uuden kaupunginosan tavoitteena on olla 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan alue, joka toimii hiilinieluna. Alueen kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti alueelle rakennetaan kaksisuuntaiset avoimet energiaverkot, joiden kautta alueen energiavirtoja voidaan tasata niin kutsuttujen superkortteleiden välillä. Superkorttelit ovat monimuotoisesti asumista ja palveluita yhdistäviä suuria […]

Vuoreksen nollaenergiakortteli

24.04.2020

Haasteet Tampereen kaupunki järjesti Vuoreksen Isokuusen kaupunginosaan sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 21.3. – 14.6.2019. Kilpailussa etsittiin toteutusmalleja Vuoreksen Isokuusen puurakentamisalueen keskustakorttelille. Tavoitteet Tavoitteena oli löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita. Kortteli on osa Isokuusen puurakentamisen aluetta. Energiaratkaisujen lisäksi kilpailussa etsittiin toteutusmallia asuinalueen tiiviille, […]

Sisäilmatietojen visualisointi ja hyödyntäminen palvelurakennuksissa Tampereella

14.04.2020

Haasteet Pilotin kohteena ovat Tampereen kaupungin Leinolan lukio, Tampereen kaupungin Klassillinen lukio ja Tampereen kaupungin Keskusvirastotalo. Leinolan koulukiinteistö, joka on rakennettu 1993, koostuu kolmesta rakennuksesta– useampaan kertaan laajennetusta päärakennuksesta ja lisärakennuksesta sekä sen laajennusosasta. Lisärakennuksen laajennusosa on vuokratila. Klassiseen lukioon kuuluu 1905 rakennettu vanha osa sekä vuonna 1964 rakennettu ja hiljattain remontoitu (2013-2016) uusi osa. […]

Energia- ja olosuhdetieto näkyville kouluissa Helsingissä

19.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten kuten koulujen käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Kaupungin toimijoilla ei ole hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi mahdollistaa tai mitä vaatimuksia se asettaa datan laadulle ja yhteyksille. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa […]

Palvelurakennukset virtuaalivoimalaitoksena Helsingissä 

10.03.2020

   Haasteet  Helsingin kaupungin tavoitteet hiilineutraalien kiinteistöjen suhteen vaativat edistyksellisiä askelia. Yksi näistä askelista on käyttää kiinteistöjä virtuaalisina voimalaitoksina, jotka mahdollistavat niiden optimoidun energiankäytön ja mahdollisen energiantuottamisen. Kiinteistöjen sähkön kulutusta seuraamalla ja säätämällä voidaan auttaa hetkellistä kulutuksen ja tuotannon tasapainottamista. Kysyntäjoustolla voi lisäksi olla vaikutusta niin sanottujen tehohuippujen leikkaamisessa energiantuotannossa, jolloin voitaisiin vähentää tarvetta ajaa saastuttavia varavoimalaitoksia.  Tavoitteet  Nuuka […]

Tilahankkeiden elinkaariohjausmallin kehittäminen Helsingissä

10.03.2020

Haasteet Helsinki pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035 ja tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeita ohjaavat elinkaari-, energia- ja ympäristötavoitteet ovat aiemmin olleet ripoteltuina hajanaisesti moniin eri ohjeisiin ja asiakirjoihin eikä suunnitteluratkaisujen vaikutuksia rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen ole arvioitu lainkaan. Tavoitteet Tavoitteena on laatia ohjausmalli, joka kokoaa kaupungin […]

Investointien hiilijalanjäljen ja kustannusten elinkaarilaskennan kehittäminen Turussa

10.03.2020

Haasteet 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Vantaa) on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Tavoitteet Kaupunkien yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata […]

Energiaviisaiden kaupunkien ja kaupunkilaisten peli

10.03.2020

Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on merkittävä rooli kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Haasteiden taklaamiseen tarvitaan erilaisia ja eri käyttäjäryhmille sopivia ratkaisuja. Pelillistäminen voi auttaa löytämään mielenkiintoisia keinoja motivoida kuluttajia ja innostaa hauskalla tavalla kaupunkilaiset, kaupungit ja yritykset yhteen!

Skanssin alueen energiaratkaisujen suunnittelu ja toteutus Turussa

10.03.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Tavoitteet Hankkeessa tavoitteena on kehittää uusia tapoja, joilla kannustetaan muun muassa alueelle rakentavia yrityksiä ja muita toimijoita toteuttamaan energiatehokkuutta edistäviä […]

Energia- ja olosuhdetietojen seurantaohjelmistot ja visualisointi eri käyttäjäryhmille

10.03.2020

Haasteet Erityisesti julkisella sektorilla on vaikeuksia tehdä ratkaisuja systemaattisesti kiinteistöjen ylläpidossa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä käyttäjien energia- ja olosuhdetietoisuutta sekä tarjota informaatiota helposti ja ymmärrettävässä muodossa. Hankkeella pyritään luomaan monistettava käytäntö päätöksentekoon ja löytää muitakin energiatehokkuuden mittareita kWh/m2 rinnalle. Tavoitteet Tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua hyödyntäen kiinteistön energia-, päästö- ja olosuhdetietojen jakamista käyttäjälle energianseurantaohjelmiston kautta. […]

Vuorovaikutteinen IoT-kartta

10.03.2020

Haasteet IoT-mittaus ja -monitorointi on yleistynyt. Citynomadin SaaS-palvelu yhdistää sekä ulko- että sisätilan kartat ja IoT-syötteet. Tämä mahdollistaa monitorointia koskevan yllätyksellisenkin informaation nopean havainnoinnin. Havainnoitu tieto on mahdollista viedä API:n kautta toiminnan ohjausjärjestelmiin. Lisäksi tieto tallennetaan big data -periaatteella ja tarvittaessa se voidaan AI-analysoida. Pilotti on tehnyt POC-toteutuksen, joka on konkreettinen esimerkki ja se on […]

Kiinteistöjen olosuhdetietojen selkeällä esityksellä nopeisiin parannuksiin

10.03.2020

Haasteet Kiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ihmisten terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja turvaan liittyviä ongelmia. Sisäilmaongelmat heikentävät tilojen viihtyisyyttä, samalla aiheuttaen myös oireilua ja sairastumisia. Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat sellaisia, että niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Loopshoren jatkuvatoiminen kiinteistöjen olosuhdemittaus yhdessä tiloista kerätyn käyttäjien […]

Energiataitojen harjoittelu virtuaalitodellisuudessa Helsingissä

10.02.2020

Uusi pienyritys Top Hat Wombat pilotoi ja kehitti My Home Energy – virtuaalitodellisuussovellustaan sekä koodaamisen alkeisiin perehdyttävää oppituntikonseptia Keinutien ala-asteen oppilaiden avustuksella Itä-Helsingissä syksyllä 2019. Haasteet Energiankulutus on lapsille ja nuorille, kuten aikuisillekin, aika abstrakti ja hankalasti ymmärrettävissä oleva asia. Energiansäätö puolestaan ei ole kovin motivoivaa, kun kouluissa koulun käyttäjät eivät joudu suoraan energiasta maksamaan. […]

Sähkön kysyntäjouston manuaalinen pilotointi Helsingissä

26.06.2019

Helsingin kaupunki pilotoi manuaalisesti säätäen sähkön kysyntäjoustoa Nuuka Solutions Oy:n kanssa kesällä ja syksyllä 2019 kahdessa kohteessa.  Haasteet   Sähkön kysyntäjousto (tai kulutusjousto) tarkoittaa sähkönkulutuksen muuttamista sähköverkon tarpeen mukaan. Haasteena oli saada selville kaupungin kiinteistöjen tekninen valmius toimia sähkön kysyntäjoustomarkkinoilla. Kiinteistökohtaisia automaatiojärjestelmiä on erilaisia ja toisaalta joustokuormat pitää keskitetysti pystyä viemään Fingridin markkinoille. Kiinteistöjen sisäilman laadun on säilyttävä hyvänä myös ilmanvaihtokoneiden tehosäätöjen ajan.  Tavoitteet   Virtuaalivoimalaitosten kehittäminen ja pilotointi oli Energiaviisaat kaupungit –hankkeen […]