01.07.2020

Digikaksoset tuovat uusia näkökulmia Helsingin alakouluihin

Kuva esittää ylhäältä päin koulun rakennusmallia, jossa näkyvät hiilidioksidipitoisuudet

Playsign Oy yhdessä Helsingin kaupungin rakennetun omaisuuden hallinnan kanssa on kehittänyt Energiaviisaat kaupungit –hankkeessa kolmelle helsinkiläiselle alakoululle digitaalisia kaksosia, jotka visualisoivat koulujen rakennusmallien pohjalle kouluista mitattua energia- ja olosuhdetietoa. Kokeilu jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Pääkäyttäjäryhmänä Playsign Oy:n ratkaisuilla ovat erityisesti 9-12-vuotiaat koulujen oppilaat sekä koulujen opettajat. Tarkoitus on, että selaimella käytettävät käyttöliittymät digikaksosiin(linkki määritelmään) mahdollistavat koulujen energiankulutuksen ja olosuhteiden seuraamisen reaaliajassa opetuksen tukena. Käyttöliittymillä haluttiin visualisoida mallin avulla sitä mihin energiaa kuluu (olosuhteiden tuottamiseen mm.), ja miten sitä tuotetaan. Samalla käyttäjien tietoisuus koulurakennuksen olosuhteista ja energiankulutuksesta ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksista lisääntyy.

Palvelurakennusten, kuten koulujen käyttäjillä ei ole perinteisesti ollut ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Esimerkkinä se, että jos luokassa on tunnin aikana tuntunut tunkkaiselta, ei ole voitu tietää, mikä hiilidioksiditaso tai lämpötila siellä on ollut, ja kuinka välitunti tai tuulettaminen ovat niihin vaikuttaneet. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on ollut hajallaan eri järjestelmissä: Energiayhtiöllä, rakennusautomaatiojärjestelmien toimittajilla ja kaupungilla. Kaupungin toimijoilla ei ole ollut aikaisemmin hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi mahdollistavat.

Kolmeen pilottikouluun oli jo kokeilua ennen asennettu Smart & Clean –sisäilmahankkeessa SmartWatcherin anturit, jotka mittaavat osasta koulujen tiloista hiilidioksidipitoisuutta, lämpötiloja, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, painesuhteita sekä huoneilman kosteutta. Kaikki koulut oli lisäksi liitetty Nuuka Solutions Oy:n järjestelmään, josta voitiin seurata energiatietoja, sekä osittain myös koulurakennusten rakennusautomaation tietoja. Nuuka-järjestelmään tuotiin myös pilotin aikana lisää tietoa kouluista, mm. aurinkoenergian tuotantotietoa. Playsign on pilotissa hyödyntänyt ja visualisoinut laajasti Nuuka data-alustaan kerättyjä tietoja pilottikohteista.

Kehittämisprosessi

Playsign on kehittänyt ratkaisua keräten koko ajan yhteistyössä Helsingin kanssa palautetta ja ideoita rakennusten käyttäjiltä. Oppilaiden palautteen perusteella esimerkiksi koulurakennuksen mallissa käveleminen tehtiin mahdolliseksi, ja tiedon havainnointia ”kävelytilassa” kehitettiin edelleen. Valitettavasti koronavirus aiheutti sen, että kehitysjakson aikana tehtävä palautteen ja ideoiden keruu käyttäjiltä täytyi toteuttaa etänä, ja hyvin eri mittakaavassa, kuin oli suunniteltu. Tämä hidasti ja muutti pilotin toteutusta.

Kahdesta alakoulusta löytyi peruskorjauksen aikana toteutetut monipuoliset BIM-mallit, joita Playsign hyödynsi digikaksosten rakentamisessa. Yhdestä alakoulusta löytyivät vain piirustukset, joten siitä ”pursotettiin” seinät ylös, ja näin syntyneestä mallista tuli paljon yksinkertaisempi (kuva 3). Playsignin toteuttamat ratkaisut ovat pelimoottoripohjaisia, niiden toteuttamiseen käytettiin Unity-pelimoottoria. Pelimoottori mahdollisti myös mallissa liikkumisen eli nk. ”kävelynäkymän” (kuva 2 alla).

Kuvassa alakoulun rakennusmallin sisätila, luokan sisäosa, jossa lamput väritetty keltaiseksi

Kuva 2: Kävelynäkymä ala-asteen digitaalisesta kaksosesta, mallissa monipuolisesti mm. kalusteita kuten lamppuja, jotka antavat energiatiedon visualisoinnille uusia mahdollisuuksia.

Kokeilussa kehitettiin Playsignin aikaisemmin CityIoT-hankkeessa kehitettyyn olosuhteiden visualisointijärjestelmään uusia ominaisuuksia: Suurimpana täysin uutena ominaisuutena kehitettiin energiadatan visualisointi ja energiatavoitteiden ja energiantuotannon havainnollistaminen. Playsign on kehittänyt uutta ohjauspaneelia käyttöliittymään sekä uusinut mittausten esittämisen visuaalista ilmettä. Playsign kehitti lisäksi malliin erityyppistä näkökulmaa, jossa mallia pystyy sekä liikuttamaan, että zoomaamaan lähemmäs lintuperspektiivistä. Helsingin kaupunki ja Playsign sekä Collapick Company oy kehittivät myös yhteistyössä selittäviä tekstejä sekä rakennusten käyttövinkkejä energia- ja olosuhdetiedon yhteyteen. Kokeilussa kehitetään yhä olemassaolevia ratkaisuja ja päivitämme tieto niistä tähän tekstiin syksyllä 2020.

Paljon on jo opittu

Kokeilusta on jo nyt opittu paljon mm. siitä, millä tavalla tällaisia ratkaisuja voisi skaalata tulevaisuudessa koko Helsingin rakennuskantaan. Paljon riippuu siitä, millaisia malleja meillä rakennuksista on ja millaisia malleja hankkeet tuottavat: Tulevaisuuden kannalta olisi parasta, jos rakennushankkeiden BIM-mallit soveltuisivat helposti digikaksosten laatimiseen ja myös tiedon visualisointiin. Yksi löydetty oppi on, että mallissa tulee olla nk. space-objektit tai roomit (kuva 3), eli huonetilat erillisinä laatikoina, jotta niitä voidaan esimerkiksi värittää. Tätä varten Helsingissä on myös pidetty hankkeessa mukana tietomallinnuksesta vastaavat henkilöt, jotka määrittelevät rakennushankkeiden tietomallien vaatimuksia.

Kuva esittää yksinkertaista rakennusmallia ylänäkökulmasta. Mallissa näkyy hiilidioksidipitoisuuksia lukuina
Kuva 3: Yksinkertaisempi, pohjapiirroksesta ”pursotettu” alakoulun digikaksonen ylhäältä päin tarkasteltuna (ei kalusteita tai materiaaleja) Esimerkkinä space-objektien ”huonelaatikot”, joiden avulla voidaan visualisoida värein esimerkiksi hiilidioksidipitoisuutta, tai tilojen lämpötilaa.

Tiedon pitää lisäksi olla yhdenmukaista: Rakennusmallien tilakoodien pitää täsmätä rakennusautomaation tilakoodeihin, ja mahdollisten IoT-antureiden tilakoodeihin. Kaikki tämä vaatii yhä yhdenmukaistamista ja kehittämistä Helsingissä. Kokeilun aikana on myös noussut keskusteluun digikaksosten ja datan julkaisemisen vaikutukset koulujen turvallisuuteen. Tästä keskustelu jatkuu yhä, koska ratkaisut ovat vielä niin uusia, että kaupungilla ei ole vielä tarkkaa näkemystä  asiasta. Kokeilut ovat hyviä herättämään keskustelua ja oppimista ja otamme kuitenkin kokeiluissa turvallisuusnäkökulmat huomioon pitämällä prosessissa mukana turvallisuudesta vastaavia tahoja.

Opittu on paljon myös siitä, millaisilla tavoilla  energiaan liittyviä suureita tulisi mitata ja ryhmitellä ja kuinka hankalaa tavoitteiden asettaminen energian suhteen on. Tavoitteiden tulee lisäksi olla saavutettavia, jos niitä halutaan visualisoida käyttäjille. Kokeilu on tuottanut tuloksia myös siitä, millaisista ratkaisuista käyttäjät ovat kiinnostuneita, ja mitä hyötyä ratkaisuista voisi olla myös rakennetun omaisuuden hallinnalle. Hallinnan näkökulmasta pohjakuvaan tai malliin perustuvan näkymän hyviä puolia on esimerkiksi se, että siitä saa nopeasti kokonaiskuvan rakennuksen olosuhteista yhdellä vilkaisulla. Tämä auttaa rakennusten hallinnoijia viallisten mittausten havaitsemisessa, ilmanvaihdon toimivuuden varmistamisessa, tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toiminnan tekemisessä ymmärrettäväksi rakennusten käyttäjille ja monessa muussa asiassa. Päivitämme tähän artikkeliin kokeilun edetessä lisää kokeilun oppeja ja vaikutuksia.

Kokeilu jatkuu syksyllä koekäytöllä kouluissa

Jokaiselle kolmelle koululle esitellään elo-syyskuussa 2020 oma järjestelmänsä, ja mahdollistetaan digikaksosen kokeilu koulun arjessa. Teemme lisäksi vaikuttavuusarviointia joidenkin ryhmien kanssa. Vaikuttavuusarvioinnilla pyritään todentamaan järjestelmän vaikuttavuutta, kuten esimerkiksi ymmärrystä koulun energia-asioista ja omista vaikutusmahdollisuuksista sekä vaikuttavuutta energiaan liittyvään käyttäytymiseen. Järjestelmästä viestitään koululaisille sekä koululle asennettavilla ilmoituksilla, että sähköisesti, syksyn 2020 alussa. Lisäksi järjestelmän tekninen toimivuus koulujen yhteiskäyttökoneilla ja selaimilla on vielä kokeilematta. Kokemusten perusteella järjestelmää hiotaan yhä paremmin toimivaksi kouluille. Kokeilu on vielä kesken, ja päivitämme tätä pilottikuvausta tuloksilla pilotin edetessä. Ratkaisut ovat käytössä vuoden 2020 loppuun asti, jonka jälkeen on optio jatkolle.

Lisää uutisia

Turussa kehitetään rakennusten olosuhdeseurantaa yhdessä käyttäjien kanssa

20.05.2020

Turussa on testattu erilaisia ratkaisuja rakennusten olosuhdeseurantaan pilottikohteina olevissa koulussa ja monitoimitalossa. Yhdessä rakennusten käyttäjien, ratkaisuja tuottavien yritysten sekä Turun tilapalvelukeskuksen ja Valonian kanssa on mietitty tapoja esittää olosuhdetietoja rakennusten käyttäjille sekä kehitetty palautteenantomenetelmiä ja seurantaa ylläpidon tueksi.

Tampereella on käynnissä useita älyasuinpilotteja

14.05.2020

Älyasuinpilotit antavat vastauksia energiaviisauteen Miten yhdistää ihmisen arki ja energiaviisas asuminen? Mikä on ihmisen rooli asukkaana, huoltohenkilönä tai kiinteistönomistajana? Entä mitä ihminen voi tehdä, ja taas mitä voidaan tehdä automaatiolla valmiiksi ja helpoksi taustalla? Käytetyn energian määrä ja siitä aiheutuva ympäristökuorma kuvataan vaikeilla määreillä ja sanoilla, kuten tuotettuina kilowattitunteina ja hiilidioksidiekvivalenttitonneina. Energian määrän selvittäminen näkyy […]

Turku valmistelee energiatehokkuuspalveluiden hankintaa

07.05.2020

Turun kaupungin tavoitteena on pilotoida energiatehokkuuskumppanuuspalveluita neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen. Tarkoituksena on valita tarjouskilpailun perusteella kaksi eri palveluntuottajaa mukaan pilotointiin. Tarjouskilpailusta on nyt julkaistu ennakkoilmoitus, jossa jaetaan tietoa käynnistyvästä hankinnasta. Energiatehokkuuskumppanuusmallin mukaisessa sopimuksessa yritys ottaa vastuun tilaajan yhden tai useamman rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vastaa tavoiteltujen säästöjen saavuttamisesta. Osana […]

Yhteiskehittämisellä energiasta kiinnostavaa ja järjestelmistä käyttäjäystävällisiä

05.05.2020

Turussa on kevään aikana yhteiskehitetty ratkaisuja rakennusten mittareista ja antureista kerättävän datan hyödyntämiseen. Pilottikohteina olevissa kouluissa, monitoimitaloissa ja päiväkodissa on mietitty tapoja, joilla lisätä tietoa ja ohjata käyttäjiä energiatehokkuuteen oman rakennuksen dataa visualisoimalla ja tuomalla toiminnan vaikutuksia ilmi. Syksyllä 2019 Turun kaupunki järjesti nopeiden kokeilujen kilpailutuksen osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta. Jatkoon valittiin viisi kokeilua toteutettaviksi […]

Kiinteistöjen energiatehokkuutta ja joukkoliikennettä parantaviin hankekokeiluihin on valittu yritykset

21.04.2020

Nopeat kokeilut -haku etsi hankeideoita yrityksiltä Nopeat kokeilut 9 -ideahausta jätettiin julkinen Hilma -ilmoitus 25.03.2020 ja haku sulkeutui 15.04 klo 16.00. Hausta ilmoitettiin myös mm. Energiaviisaat Kaupungit uutiskirjeessä sekä Energiaviisaat www-sivustolla. Yrityksiltä haettiin hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Energiaviisaat kaupungit – ja 6Aika Vähähiilinen liikkuminen -hankkeiden tavoitteita. Määräaikaan mennessä saatiin 18 tarjousta Saimme […]

Oulun Raksilaan on visioitu energiayhteisö

03.04.2020

Raksilan urheilualue sijoittuu Oulun kaupungin keskustan kupeeseen. Alueella on suuria urheilukiinteistöjä: Oulun uimahalli, Oulun jäähalli, Ouluhalli, pesäpallostadion, tekojääkenttä sekä harjoitusjäähalli. Harjoitusjäähallia lukuun ottamatta kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa.    Rakennusten yhteenlaskettu energiankulutus on 16 400 MWh. Energialasku on tämänhetkisillä hinnoilla vuosittain noin 1,2 miljoonaa. Käyttäjiä rakennuksilla on vuosittain lähes puolitoista miljoonaa. Raksilan urheilualue haukkaa ylivoimaisesti eniten energiaa kaupungin kiinteistöjen kortteleista. Jäähallin tuottamasta lauhdelämmön määrästä on nykyisin […]

Älykkäät ratkaisut eivät yksin riitä rakennusten päästöjen radikaaliin vähentämiseen

30.03.2020

Mitä ihmettä? Kulutusjousto, virtuaalivoimalaitos ja olosuhteiden tarpeenmukainen ohjaaminen vilisevät silmissä. Alustoja, Saas-palveluita ja kotiautomaatiojärjestelmiä. Jos kaikki älykkäisiin rakennuksiin liittyvät termit laittaisi jonoon, ne yltäisivät varmasti kolme kertaa maapallon ympäri. Älykkäistä ratkaisuista on myös hyötyä, mutta kuinka paljon?

Yrityksiä etsitään kiinteistöjen energiatehokkuutta ja joukkoliikennettä parantaviin hankekokeiluihin

25.03.2020

Nopeat kokeilut – 6Aika Vähähiilinen liikkuminen / 6Aika Energiaviisaat kaupungit – hankinta on avoinna julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 15.4.2020 asti. Yrityksiltä haetaan hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Energiaviisaat kaupungit – ja 6Aika Vähähiilinen liikkuminen -hankkeiden tavoitteita. Ilmoitus ja lisätiedot Hilmassa Energiaviisaat kaupungit 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT)  -hankkeessa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia […]

Hiedanrannan energiatavoitteita näkyväksi taiteen avulla

26.02.2020

Hiedanrannan tulevan aurinkoenergiataideteoksen kuvitus heijastettiin vanhan tehtaan seinään Uutta valoa Hiedanrannassa -tapahtumassa 13.2.2020. Tehtaan seinälle heijastettu teos on viime kesän Hiedanrannan puutarhajuhlissa järjestetyn energiataidekilpailun voittajatyö, Arvo Yli-Kerttulan Musta aukko. Aurinkopaneeleiden ja taideteoksen yhdistelmästä tulee maamerkki energialle ja vähähiilisyydelle. Energiataidekisa kesällä 2019 Hiedanrannan puutarhajuhlissa 17.8.2019 järjestettiin kaikille avoin energiataidekisa, jossa etsittiin ideoita, joiden pohjalta Tampereen kaupunki […]

Ehdotus uusista energia­tehokkuus­kumppanuus­malleista julkaistu 

21.02.2020

Kaupungit haluavat käyttää yritysten innovatiivisuutta ja uusinta osaamista palvelukiinteistöjen tuottamien päästöjen vähentämiseksi. Koulut, liikuntahallit, päiväkodit ym. palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa ja niissä on edelleen merkittävä mahdollisuus tehostaa energian käyttöä. Perinteisesti osapuolten välistä yhteistyötä on tehty ns. ESCO-mallin pohjalta. Helsingin ja Turun kaupungit ovat kehittäneet syksyn 2019 aikana Granlund Consultingin avustuksella neljää erilaista päivitettyä energiatehokkuuskumppanuusmallia […]

Datan visualisoinnin demot ja uudet ratkaisut esittelyssä

20.02.2020

Miten edistää terveellisiä, turvallisia ja energiatehokkaita tiloja? Tätä työstettiin Tampereella 6.2. järjestetyssä työpajassa kiinteistöjen datan visualisoinnista. Tapahtuma oli jatkoa syksyllä 2019 järjestettyyn työpajaan, jossa perehdyttiin energia- ja olosuhdetietojen hyödyntämiseen käyttäjälähtöisesti ja niiden visualisointiin loppukäyttäjille. Tilaisuuden aluksi kuultiin kokemuksia ja oppeja kaupunkien ja yritysten yhdessä toteuttamista kokeiluista sekä esiteltiin tulevaisuuden tarpeita. Tampere, Turku ja Helsinki esittelivät […]

Alakoululaiset virtuaalitodellisuuskodissa harjoittelemassa energiataitoja

10.02.2020

Helsinki on kokeillut energia- ja olosuhdetiedon visualisointiin tarkoitettuja ratkaisuja syksyllä 2019 ja talvella 2020: Yhtä ratkaisua on kokeiltu alakoulu-ympäristössä ja yhtä kokeillaan yhä ammatti- ja aikuisopistossa. Molemmat ratkaisut oli tarkoitettu käyttöön koulujen suurimmille käyttäjäryhmille: Oppilaille sekä opettajille. Kerromme tässä artikkelissa virtuaalitodellisuuskokeilusta alakoulussa. Vasta perustettu pienyritys Into the Now (nykyisin nimeltään Top Hat Wombat) pilotoi ja […]

Hiilijalanjäljen laskenta kiinnosti Tampereella

04.02.2020

Viime joulukuun 12. päivänä järjestetty Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen laskenta -seminaari veti Galleria Nottbeckin Tampereella täyteen asiasta kiinnostuneita rakennusalan asiantuntijoita. Seminaarin yhdessä TamSAFA:n ja Tampereen kaupungin kanssa järjestäneen Energiaviisaat kaupungit -hankkeen projektipäällikkö Jari Saukko oli silmin nähden tyytyväinen sekä seminaarin sisältöihin että kolminumeroiseksi kivunneeseen osallistujamäärään. – Halusimme tarjota arkkitehdeille ja rakennusalan ammattilaisille osaamista ja työkaluja, joilla […]

Urheilualueen kiinteistöistä voi tulla tulevaisuudessa virtuaalivoimalaitos

30.01.2020

Ouluhalli ja siihen parhaillaan rakentuva laajennos ovat osa Raksilan energiavisiota. Raksilan urheilualue sijoittuu Oulun kaupungin keskustan kupeeseen. Alueella on suuria urheilukiinteistöjä: Oulun uimahalli, Oulun jäähalli, Ouluhalli, pesäpallostadion, tekojääkenttä sekä harjoitusjäähalli. Harjoitusjäähallia lukuun ottamatta kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa.   Rakennusten yhteenlaskettu energiankulutus on 16 400 MWh. Energialasku on tämänhetkisillä hinnoilla vuosittain noin 1,2 miljoonaa. Käyttäjiä rakennuksilla on vuosittain lähes […]

Kupittaan liikunta-alueella mallinnetaan energiavirtoja

28.01.2020

Kupittaan liikunta-alueen energiasimulointi ja elinkaarilaskennan työryhmä Turun Tiedepuiston digikaksosen ääressä tarkastelemassa IoT-datan simulointi- ja esittämismahdollisuuksia. Kuvassa: Kalervo Tuomi, Anton Katajainen, Johanna Korpikoski, Kaisa Simula ja Jouni Anttila. Energiaviisaat kaupungit-hankkeessa kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa kaupunkien suunnitteluprosesseja elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen sekä kustannusten laskennan sisällyttämiseksi osaksi rakennus- ja aluehankkeiden elinkaariohjausta. Tavoitteena on löytää pilottien avulla sopivat toimintamallit eri […]

Skanssin alueen tontinluovutuksessa testissä energialiite

24.01.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Alueella halutaan kehittää ja pilotoida rakennuskohtaisten ratkaisujen lisäksi myös alueellisia uusia energiaratkaisuja, kuten matalalämpöistä kaukolämpöverkkoa, jota Turku Energia toteuttaa alueelle. Syksyllä […]

Helsinki etsii koulurakennusten datan käyttöliittymiä pilotoitavaksi

08.01.2020

Tarjoa meille ratkaisuasi, mutta varustaudu myös kehittämään sitä! Helsingin kaupunki on Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa avannut hankinnan, jossa pyydetään ehdotuksia koulurakennusten datan, (esim. energia- ja olosuhdedatan) visualisointiin kahdelle erilaiselle käyttäjäryhmälle viidessä koulussa. Hankinta jakautuu kahteen osaan eri käyttäjäryhmien mukaan: alakoulujen oppilaat sekä ammatti- ja aikuisopistojen oppilaat.  Hankinta sisältää kaupungin viidestä koulukiinteistöstä kerättävän datan tuomiseen käyttöliittymiin, käyttöliittymien […]

Miten erottua Smart City –messuilla? – 9 vinkkiä

03.12.2019

Kokeneet messukävijät tietävät, että satojen ständien, tuhansien uusia kauppakumppaneita etsivien ihmisten ja lukemattomien hymyilevien tapaamisten seassa voi olla vaikea saada omaa ääntään kuuluville. Otimme muistiinpanomme esille ja selvitimme, mitkä ovat voittavat viestintäkonseptit älykkäiden kaupunkien saralla.  Osallistuimme Barcelonassa Smart City Expo World Congress -tapahtumaan 19-21.11.2019. Barcelonan kolmipäiväinen messumammutti on yksi maailman suurimmista smart city -tapahtumista: Tänä […]

Lämmön kysyntäjousto herätti keskustelua ja kysymyksiä

03.12.2019

  Turussa järjestettiin 26.11 tilaisuus lämmön kysyntäjoustosta palvelurakennuksissa. Tapahtuma keräsi paikalle lähes 40 osallistujaa. Paikalla oli kaupunkien edustajia Turusta, Helsingistä ja Tampereelta, energianyhtiöiden edustajia, erilaisia energiaratkaisuja tarjoavia yrityksiä sekä muita asiantuntijoita. Tilaisuudessa esiteltiin Energiaviisaat kaupungit -hanke sekä kaupunkien tavoitteet lämmön kysyntäjouston edistämisen suhteen. Tilaisuus järjestettiin, koska kaupungit halusivat tietää, miten lämmön kysyntäjousto istuu palvelurakennuksiin, esim. […]

Käyttäjät keskiössä kiinteistöjen datan visualisoinnin työpajassa

11.11.2019

Tampereella järjestettiin 31.10. kiinteistöjen datan visualisointiin keskittyvä työpaja, jonka tavoitteena oli tarjota osallistujille eväitä ja ideoita käyttäjälähtöisyyden lisäämiseen rakennuksen  datavisualisoinnissa. Visualisoinnin ja käyttäjälähtöisen suunnittelun rooli kaupungeissa kasvaa ja kaupunkilaiset ovat yhä enemmän aktiivisia toimijoita. Rakennusten datan visualisoinnilla on merkittävä rooli käyttäjien ohjaamisessa ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämisessä. Energiaviisaissa kaupungeissa pyritään löytämään niitä ratkaisuja, joiden avulla tietoa […]

Energiaviisaat Barcelona Smart City Expoon!

11.11.2019

Osallistumme Barcelonassa Smart City Expo World Congress -tapahtumaan 19-21.11.2019. Barcelonan Smart City Expo on yksi maailman suurimmista smart city -tapahtumista: Viime vuonna kävijöitä oli yli 25000 ja näytteilleasettajiakin yli 1000. Tapahtuma kokoaa yhteen kaupungit, palveluntarjoajat ja tutkimusorganisaatiot viiden eri aiheen äärelle: Digitaalinen murros, kaupunkiympäristö, Liikkuminen, Hallinto ja rahoitus sekä Jakaminen ja osallisuus kaupungeissa. Messuilla teemana […]

Sähkön kysyntäjouston hyödyntäminen etenee palvelurakennuksissa

22.10.2019

Helsingissä järjestettiin ”Sähkön kysyntäjousto palvelurakennuksissa” -tapahtuma 16.10.2019. Tämä artikkeli sisältää tapahtuman esitykset, yhteenvedon keskusteluista, sekä linkit tapahtuman Twitterissä herättämään keskusteluun. Tapahtumassa Vallilassa oli paikalla alan yrityksiä, sekä kaupunkien edustajia Tampereelta, Turusta, Oulusta, Lappeenrannasta ja Helsingistä. Tapahtumaan osallistui yhteensä 31 osanottajaa: 24 henkilöä paikan päällä ja 7 henkilöä verkon yli Skypellä. Tapahtuma koostui esityksistä, verkostoitumisesta sekä […]

Elinkaariohjausmallia pilotoidaan Helsingissä ja laskentaa kehitetään yhteistyössä

18.10.2019

Jokaisella Energiaviisaat kaupungit (EKAT)–hankkeen kaupungilla on oma tavoitteensa hiilineutraaliuden saavuttamisesta ja niin myös Helsingillä: Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma asettaa Helsingin kaupungille kunnianhimoisia tavoitteita ilmastopäästöjen vähentämiselle ja kestävälle rakentamiselle. Palvelurakennusten suunnittelun ja rakentamisen avuksi on kehitetty Helsingissä  elinkaariohjausmallia, joka pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Malliin on koottu kaupungin eri ohjeista ja tavoitteista keskeisimmät elinkaarivaatimukset, jotka ovat suunnittelun […]

Turun nopeiden kokeilujen haku auki – uusia ratkaisuja energia- ja olosuhdedatan hyödyntämiseen

15.10.2019

Turun kaupunki on avannut nopeat kokeilut haun yrityksille. Ratkaisuja etsitään erityisesti palvelukiinteistöjen energia- ja olosuhdetietojen hyödyntämiseen, visualisointiin ja havainnollistamiseen. Kaupungilla on tarve löytää ratkaisuja, joilla rakennuksista kerättävää tietoa voisi hyödyntää paremmin energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden suunnittelussa, tilojenkäytön ohjaamisessa ja päätöksenteon tukena sisäilman laadusta tinkimättä. Ratkaisuja etsitään siihen, miten tietoa voidaan esittää eri käyttäjäryhmille ymmärrettävässä ja helposti saavutettavassa muodossa ja sitä […]

Energiaviisauteen innostavaa Punnu Gamesin mobiilipeliä testattiin Turussa

11.10.2019

Visualisoinnin ja pelillistämisen teemoihin paneuduttiin toukokuussa Turussa järjestetyssä Energy Hackathonissa, jossa erilaiset tiimit kehittelivät energiateemaan liittyviä konsepteja. Hackathonin voittajaksi selviytynyt pelistudio Punnu Games on kesän ja syksyn aikana jatkokehittänyt voitokasta Fantastic energy -mobiilipeliään. Hackathonin voittajana pelistudio on saanut pelikehitykseen sparrausta myös energia-alan asiantuntijoilta, kuten Turku Energian tuotepäällikkö Mika Karbinilta, joka on avustanut pelitiimiä energiadatan hyödyntämisessä: […]

Älykkäät energiaratkaisut ovat yhteinen haaste kaupungeille ja yrityksille

10.10.2019

Oulussa järjestettiin 12.11.2019 kansainvälinen Energy solutions for the block level – Opportunities in Smart City business environment -seminaari. Seminaarissa oli mukana energiatehokkaan rakentamisen ja asumisen asiantuntijoita Suomesta ja Norjasta. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Energiaviisaat kaupungit -hanke ja innovaatioekosysteemi Smart Otaniemi sekä innovaatioalusta DIMECC Oy. Seminaaripäivän puheenaiheet käsittelivät energiaviisaita ratkaisuja niin yritysten, kaupunkien kuin tutkijoidenkin näkökulmasta. Päivän […]

#Energiaviisaat kaupunkilaiskampanja kannustaa jakamaan energiansäästövinkkejä

04.10.2019

Kansallista energiansäästöviikkoa vietetään 7.-13.10. Energiansäästöviikolla Energiaviisaat kaupungit kannustavat kaupunkilaisia pohtimaan energiankulutustaan ja jakamaan energiansäästövinkkejä. Energiansäästöviikolla kaupungit järjestävät kaupunkilaisille yhteisen some-kampanjan, jolla selvitetään leikkimielisesti, missä kuudesta kaupungista on kaikkein energiaviisaimmat kaupunkilaiset. Kaupunkilaiset saavat jättää energiansäästövinkkejä kaupunkien päivityksiin vastaamalla sosiaalisessa mediassa. Päivityksiä löytyy kaikkien kaupunkien some-kanavilta tunnisteella #energiaviisaat. Palkintoina arvotaan esimerkiksi kaupunkipyörien käyttökausia. FacebookPinterestTwitterLinkedin

Onko teidän yrityksenne energiaviisas? Osoita se!

03.10.2019

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestää Energiansäästöviikolla 7.-13. lokakuuta somekampanjan, jossa haastamme Sinunkin yrityksesi kertomaan, miten te edistätte energiaviisaan kaupungin kehitystä. Kampanjan avulla haluamme nostaa esiin yrityksiä, jotka tuottavat ratkaisuja tulevaisuuden energiaviisaisiin kaupunkeihin. Osallistua voi sekä Twitterissä että Facebookissa. Twitter – Ota kuva tiimistäsi! Osallistuakseen kampanjaan Twitterissä yrityksen tulee ottaa ainoastaan kolme helppoa askelta: Ladatkaa ja […]

Ehdota energiaviisasta kokeilua!

20.09.2019

Energiaviisaat kaupungit ovat kiinnostuneita toteuttamaan vastikkeettomia kokeiluja yritysten kanssa.  Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi energia- ja olosuhdedatan keräämiseen kiinteistöistä, datan hyödyntämiseen ja visualisoimiseen, energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen kokeiluun, kysyntäjouston pilotointiin yms. Lisää tietoja hankkeen teemoista löytyy nettisivuiltamme. Kokeiluissa kaupungit tarjoavat palvelu- ja asuinkiinteistöjä ja pilottialueita kokeilualustoiksi sekä tukea ratkaisujen käyttäjälähtöisyyden parantamiseen. Yrityksenne voi ehdottaa kokeilua helposti oheisella lomakkeella. Lomakkeella […]

Energiatehokkuuskumppanuus kirittää kaupunkeja hiilineutraaliuteen

28.08.2019

Mikä energiatehokkuuskumppanuus?  Kaupungit haluavat käyttää yritysten innovatiivisuutta ja uusinta osaamista palvelukiinteistöjen tuottamien päästöjen vähentämiseksi. Koulut (kuvassa yllä), liikuntahallit, päiväkodit ym. palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa ja niissä on edelleen merkittävä mahdollisuus tehostaa energian käyttöä. Perinteisesti osapuolten välistä yhteistyötä on tehty ns. ESCO-mallin pohjalta.   Energiatehokkuus- ja ESCO (Energy Saving Company) -palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen […]

Olemme mukana SHIFTissä!

09.08.2019

SHIFT Business Festival järjestetään Turussa Ruissalon telakalla 29.-30.8. Tule tapaamaan meitä ja juttelemaan yhteistyömahdollisuuksista 6Aika -kontille SHIFTiin. Olemme tavattavissa torstaina 29.8 kello 13-14. Tule kuulemaan tulevista hankinnoista ja kokeiluista! Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana hankkeessa toteutetaan muun muassa seuraavanlaisia kokeiluja ja hankintoja, joihin etsimme yritysyhteistyökumppaneita: energia- ja olosuhdetiedon hyödyntämiseen ja havainnollistamiseen liittyvien uusien ratkaisujen […]

Energia- ja olosuhdetiedot hyötykäyttöön kouluissa Helsingissä – Tule kokeilemaan!

09.07.2019

Helsingin yhtenä tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tuoda viiden pilottikohteemme olosuhteet, kuten esimerkiksi huonelämpötilat, hiilidioksidiarvot, kosteusarvot sekä painesuhteet, sekä rakennuksissa tapahtuva energiankulutus, kuten sähkön, lämmön ja veden kulutus, näkyväksi rakennusten käyttäjille. Tämä voi tapahtua erilaisilla tavoilla, esimerkiksi infonäyttöjen ja erilaisten selainpohjaisten ratkaisujen kuten nettisivujen avulla. Muitakin tapoja on, Oulu mm. käyttää näissä kokeiluissa myös valoa […]

Matkakertomus: Rakentamisen kiertotalouden oppeja Amsterdamista

05.07.2019

​Kaksi Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa mukana olevaa Helsingin työntekijää kävi huhtikuussa vierailemassa rakentamisen kiertotalouden edelläkävijämaassa Hollannissa. Matkan järjesti Green Building Council Finland, mukana oli 14 jäsenorganisaatiota ja tavoitteena oli saada ideoita kotimaan kiertotalouden edistämiseen. Hollannilla on kunnianhimoinen tavoite olla kiertotalousyhteiskunta vuonna 2050. Tätä tavoitetta toteuttamaan on tehty yli hallituskausien yltävä ja ministeriöiden välinen yhteinen toimintasuunnitelma. Toimijoita […]

Virtuaalivoimalaitosten pilotointi etenee Helsingissä

26.06.2019

Helsingin kaupunki pilotoi kysyntäjoustomoduulia Nuuka Solutions Oy:n kanssa kesällä kahdessa kohteessa. Tavoitteena on kehittää kysyntäjouston pilotointien avulla virtuaalivoimalaitoksen konseptia, joka toimii Helsingin kaupungin rakennuksissa ja jota pystytään hyödyntämään myös muualla Suomessa ja ulkomailla. Pilottikohteena ovat Kaisaniemen ala-aste (kuvissa) sekä Meritalon ammattioppilaitos Merihaassa. Kohteet valittiin niiden rakennusautomaatiotekniikan ja sähkötehojen perusteella. Ensimmäinen testivaihe pilotista on saatu nyt […]

Tampereen kaupungin pilottihankintojen haku auki 12.8.2019 asti!

24.06.2019

Tampereen kaupunki on käynnistänyt seitsemännen nopeat kokeilut -hakukierroksen! Kaupunki hakee yrityksiltä hankeideoita Energiaviisaat kaupungit -projektiin valittuihin seitsemään pilottikohteeseen. Pilottikohteina on palvelukiinteistöjä kuten virastorakennuksia, kouluja ja päiväkoteja sekä liikuntatiloja. Hankeideoiden tulee tukea CityIoT- ja 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeiden tavoitteita. Palvelukiinteistöjen haasteisiin lukeutuu mm. tarvittavan tiedon yhdistäminen ja saaminen oikeille sidosryhmille oikeaan aikaan ymmärrettävässä muodossa toimenpiteiden ja […]

Oulu aloittaa pilotit Laanilan koulussa

19.06.2019

Kesäinen tervehdys Oulusta! Energiaviisaat kaupungit -hanke pyörähtää Oulussa konkreettisesti liikkeelle kesällä, kun ensimmäiset muutostyöt alkavat Laanilan koulun pilottikohteessa. On ilo todeta, että pääsemme kokeilemaan ainutlaatuisia ratkaisuja tässä rakennuksessa. Kouluun rakennetaan oppimisympäristöä, jossa käyttäjät näkevät konkreettisesti energiankulutustaan. Esimerkiksi koulun aulaan tulee valaistus, joka osoittaa energiankulutuksen lisääntymisen väriä vaihtamalla. Näin oppilaat ja opettajat pystyvät leikkaamaan huipputehoja omalla […]

Vilkasta keskustelua energiapalvelualustasta ja energiatehokkuuskumppanuuksista Turussa

11.06.2019

  Turussa järjestettiin 27.5 varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelutilaisuus, joka kokosi yhteen suuren joukon yrityksiä ja kaupunkien edustajia keskustelemaan energiaviisaista ja älykkäistä ratkaisuista.   Tilaisuudessa järjestettiin varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelut sekä energiapalvelualustan kehittämisestä että energiatehokkuuskumppanuuksista.   Tilaisuuden alussa kuultiin Sari Holmbergin alustamana Turun kaupungin näkökulmaa innovatiivisten hankintojen toteuttamisesta. Turun kaupungin Jaakko Laaksonen korosti omassa puheenvuorossaan tarvetta löytää uusia ratkaisuja, […]

Energiatehokkuuskumppanuus: Anna palautetta ja kerro yrityksesi tarjoamasta meille!

06.06.2019

Jatkona 27.5.2019 järjestettyyn energiatehokkuuskumppanuustapahtumaan olemme avanneet yrityksille suunnatun kyselyn, jossa saat antaa kommentteja eri kumppanuusmalleista ja tuoda esiin yrityksesi tarjoamaa. Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa: Vastaa siis vielä tähän kyselyyn, vaikket olisi ollut tapahtumassa! Haluamme mahdollisimman laajasti kerätä palautetta eri malleista ja kartoittaa markkinoiden tarjontaa. Suunnittelemme ja kehitämme kyselyn ja tilaisuuden materiaalien pohjalta energiatehokkuuskumppanuusmalleja eteenpäin pilotointiin. […]

Tampereen pilottihaku käynnissä 11.6. asti!

27.05.2019

Tampereen kaupunki on käynnistänyt kuudennen nopeat kokeilut -hakukierroksen! Kaupunki hakee yrityksiltä hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin. Hankeideoiden tulee tukea CityIoT- ja 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeiden tavoitteita. Hankeideat tulee esittää NABC-mallia hyväksikäyttäen (Tarve-Need, Ratkaisu-Approach, Hyödyt-Benefits ja Kilpailu-Competition). Ideat esitetään 8-12 kalvolla (ppt- tai pdf-formaatissa). Tarkemmat tiedot pilottihausta löydät täältä: Nopeat kokeilut 6 -hakuilmoitus Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. […]

Hauskaa energiamurrosta – Energy Hackathon 2019 tuotti uusia ideoita energian visualisointiin ja pelillistämiseen

24.05.2019

Turussa järjestettiin 17.–18.5. energian visualisointiin ja pelillistämiseen keskittynyt hackathon. Hackathonin voitti Punnu Games -yritystiimi lisättyä todellisuutta, vastuullista energiankulutusta ja joukkoistettua kaupunkisuunnittelua yhdistelevällä ideallaan. SparkUp-startupyhteisön tiloissa järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli löytää tapoja tehdä energian kulutus näkyväksi loppukäyttäjälle, sekä mahdollistaa ja helpottaa muutosten tekemistä kuluttajan näkökulmasta viihdyttävällä tavalla. Voittajajoukkueen Punnu Gamesin [https://www.punnugames.com/] ideassa yhdistyi lisätyn todellisuuden käyttäminen […]

Wienissä maakaasuputki tulee joka toiseen asuntoon

18.05.2019

Wienin älykkäät kaupunkiratkaisut ovat maailmankuuluja. Wienin joukkoliikenne on palkittu maailman parhaana, ja kaupungin uuden asuinalueen Aspernin kehitysprojekti Aspern Smart City Research ylsi World Smart City Awards -palkintoon muutama vuosi sitten. Näistä syistä 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke vieraili toukokuussa 2019 Itävallan pääkaupungissa useassa kohteessa tutustumassa älykkäisiin kaupunkisuunnittelun ratkaisuihin. Yhdeksän hengen opintomatkaan osallistuivat Helsingin, Turun, Tampereen ja Vantaan edustajat.  Kuva: Excursioryhmässä ylärivissä vasemmalla Jari […]

Kurssiyhteistyö Helsingin yliopiston kanssa tuotti hyvän tuloksen

18.05.2019

Kevään aikana Energiaviisaat kaupungit hanke on ollut mukana tehtävänantajana Helsingin yliopiston ECGS-projektikurssilla Viikin kampuksella. Haaste oli seuraava: Kuinka tiedottaa virkamiehille ja kunnanvaltuutetuille rakennetun ympäristön vaikutuksista käyttäjän energiakäyttäytymiseen? Nyt kurssi on saatu päätökseen ja lopputuloksena opiskelijaryhmämme esitteli mahtavan konkreettisen Lost and found -viestintäkonseptin tarpeeseemme.  Ratkaisukonseptin ideana on tehdä näkyväksi rakennusten ja tiloihin vaikuttavan suunnittelun ja päätöksenteon […]

Nopeat kokeilut -kilpailutus käytössä

17.04.2019

6Aika CityIoT -hankkeella on parhaillaan käynnissä nopeat kokeilut –kilpailutus. Energiaviisaat kaupungit -hankkeella ja CityIoT:llä on Oulussa yhteisiä pilottikiinteistöjä, joten myös tässä kilpailutuksessa hyödynnetään hankkeiden välistä synergiaa. Nopeat kokeilut -kilpailutuksessa yrityksille on heitetty haasteita liittyen muun muassa rakennusten huipputehojen visualisoimiseen, kiinteistönhuollon ja ylläpidon tehostamiseen, jätehuollon optimointiin ja älykkääseen ulkovalaistukseen. Myös yritysten omat innovaatiot otetaan kilpailutuksessa vastaan. […]

2.4. Rakennusten data -tapahtuman yhteenveto ja materiaalit saatavilla

11.04.2019

  Rakennuksista kerättävän datan hyödyntäminen kaupungeissa -tapahtuma veti Espoon tilapalveluiden tilan Otaniemessä 2.4.2019 iltapäivällä niin täyteen, että jouduimme kantamaan tilaan lisää tuoleja kesken esitysten! Tämä artikkeli sisältää tilaisuuden esitysten ja työpajojen yhteenvedot. Tilaisuuden esitysmateriaali puolestaan löytyy täältä. Tilaisuuden ohjelma jakaantui kahteen osaan: Ensin oli lyhyitä esityksiä, jonka jälkeen osallistujat kiersivät kaupunkien työpajoissa. Työpajassa edustettuna oli […]

Kommentoi simulointiympäristön luonnosta ennen tarjouskilpailua!

10.04.2019

Kaupunkisuunnittelun haasteena on, että emme tarkkaan tiedä, millä keinoin kaupunkien tiukat hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan. Tätä aukkoa paikkaamaan olemme valmistelemassa simulointiympäristön hankintaa. Tavoitteena on saavuttaa oheisessa dokumentissa kuvatun kaltainen ympäristö, jolla voimme arvioida esimerkiksi eri energiatehokkuusvaatimusten ja pienimuotoisen rakennusten yhteyteen toteutettavan energiantuotannon vaikutuksia aluetason päästöihin ja kustannuksiin. Kilpailutusta varten on nyt laadittu luonnos simulointiympäristön kuvauksesta. Kommentit ovat […]

Liity keskusteluun Facebookissa!

06.03.2019

Uusi energiaviisas rakennettu ympäristö -ryhmä avoinna keskusteluille Olemme perustaneet Facebookiin ryhmän, jossa voimme keskustella yhdessä rakennetun ympäristön energiaan ja älyyn liittyvistä asioista, kysymyksistä ja ideoista. Ryhmä on kaikille niille, joiden mielestä Suomen rakennetun ympäristön energiatehokkuutta voidaan parantaa ja hiilijalanjälkeä pienentää. Tavoitteena on tuoda älykäs energiatehokkuus osaksi kaupunkisuunnittelua ja luoda kestävää ja älykästä rakennettua ympäristöä Suomeen […]

Energia näkyväksi Keinutiellä!

05.03.2019

Ensimmäinen pilottokohde Helsingin osatoteutuksessa on lähtenyt mukaan tekemään energiaa näkyväksi. Olemme tänään aloittaneet yhteistyön Itä-Helsingissä sijaitsevan Keinutien Ala-asteen koulun käyttäjien kanssa. Tavoitteena on tuoda energiankäyttö, -tuotto ja -säästö näkyväksi koulun käyttäjille, kuten oppilaille, opettajille, huoltohenkilöstölle ja keittiöhenkilökunnalle. Me hankimme koululle energiankulutusmittauksia kevään ja kesän aikana, Smart & Clean –hankkeessa on jo hankittu koululle sisäilmaa mittaavia […]

Tapahtuma Vallilassa aloitti energiatehokkuuskumppanuuden kehitystyön

13.02.2019

Energiatehokkuuskumppanuutta kehitetään yhdessä paremmaksi Vallilassa järjestämämme Energiatehokkuuskumppanuus-tapahtuma oli viimeistä paikkaa vaille täynnä. Tapahtumassa käytiin läpi kumppanuuden eri puolia: Ensin kaupunkien kokemuksia energiatehokkuuskumppaanuudesta esitteli Motivasta Erja Saarivirta sekä neljän kaupungin edustajat. Saimme kuulla, että parhaat kokemukset ESCO-mallisesta energiatehokkuuskumppanuudesta oli Oululla, joka oli käyttänyt nk. Jyväskylän mallia. Huolena säilyivät kuitenkin mm. rakennusten sisäilmaolosuhteiden säilyminen ennallaan, ja niiden […]

Hervannassa ideoitiin älytalopilottia

01.02.2019

Järjestimme yhdessä Finnish Industrial Internet Forumin kanssa torstaina 31.1.2019 avoimen markkinavuoropuhelun, jonka tavoitteena oli tuottaa konkreettisia ideoita energiaviisaiden kaupunkien ja kiinteistöjen ominaisuuksista ja palveluista. Suunnittelun lisäksi tilaisuuden tavoitteena oli tunnistaa yrityksiä ja muita tahoja hankeen jatkokehitykselle. TTY:n Kampusareenalla järjestetyssä tilaisuudessa – joka koostui aamupäivän Smart Building -seminaarista sekä iltapäivän älytalopilotin ideointitilaisuudesta – pohdittiin vastauksia hankkeemme […]