Tavoitteena hiilineutraalit kaupungit

6Aika-ohjelmaan kuuluvaa Energiaviisaat kaupungit -hanketta olivat toteuttamassa kaikki kuusi Suomen suurinta kaupunkia – Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa – sekä näiden lisäksi Ekokumppanit Oy ja Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Jokaisella hankkeessa mukana olleella kaupungilla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka on asetettu kaupunkien korkeimmalla strategisella tasolla. Energiaviisaat kaupungit -hanke etsi ja kokeili keinoja niin kiinteistö-, kortteli- kuin kaupunginosatasoisten päästöjen vähentämiseksi. Energiankulutus on merkittävässä roolissa jo rakennetuissa kohteissa, samoin kuin kulutushuippujen älykäs pienentäminen ja käyttäjien ohjaaminen.

Hankkeessa mukana olleiden kuuden kaupungin lämpö-, sähkö- ja vesilaskut ovat tällä hetkellä noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Jo rakennus- ja perusparannushankkeiden suunnittelupöydillä toteutettava investointivaihtoehtojen vertailu ilmastovaikutusten näkökulmasta on vaikuttava keino pienentää kaupunkien päästöjä. Samalla elinkaarikustannuksissa on mahdollista säästää jopa miljoonia euroja. Tässä työssä Energiaviisaat kaupungit -hankkeella oli merkittävä rooli.

Kymmeniä kokeiluja todellisissa kohteissa

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen yksi vahvuus oli, että se yhdisti todelliset käytössä olevat kiinteistöt, korttelit ja kaupunginosat vähähiilisten demonstraatioiden alustaksi. Kaupungit olivat valinneet pilottikohteiksi muun muassa kouluja ja palloiluhalleja, joissa voitiin nopealla aikataululla pilotoida parhaita keinoja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi. Hyvin toteutettujen ja vaikuttavien pilottien toivotaan myöhemmin laajentuvan kaupunkien 5 200 kiinteistön rakennuskantaan.

Pilotteja suunnitellessamme käyttäjät olivat kaiken keskiössä. Suunnittelun perustana oli oltava turvalliset ja terveelliset, viihtyisät tilat ihmisille. Terveellisten, turvallisten ja vähähiilisyyttä edistävien kokeilujen ja pilottien suunnittelua ja toteuttamista varten hankkeeseen oli varattu peräti 1,5 miljoonaan euron ostopalvelubudjetti.

Yhdistimme käyttäjät, kaupungit ja yritykset

Energiaviisaat kaupungit -hanke jakautui kolmeen läpileikkaavaan teemaan:

  • käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu
  • markkinavuoropuhelu
  • simuloinnit, mallinnus ja mittaus

Palvelumuotoilua tarjosimme hankkeeseen osallistuville yrityksille, jotta käyttäjänäkökulma tulisi huomioitua entistäkin paremmin jo palveluiden kehittämis- ja suunnitteluvaiheessa. Hankkeen toteuttajat kilpailuttivat palvelumuotoilukonsultin, joka auttoi esimerkiksi energiatehokkuusratkaisuja tarjoavia yrityksiä tekemään tuotteistaan ja palveluistaan entistä käyttäjäystävällisempiä.

Markkinavuoropuhelut olivat keino löytää uusimmat ja edistyneimmät ratkaisut markkinoilta. Niissä kaupungit kuvasivat omat haasteensa ja yritykset pääsivät esittelemään omia ratkaisujaan näihin haasteisiin. Avoimessa vuoropuhelussa syntyi myös uusia näkökulmia ja ideoita, joita voitiin yhdessä viedä kokeiluun pilottikohteissa, aidossa toimintaympäristössä.

Monipuoliset simuloinnit olivat keskeisessä roolissa arvioidessamme suunnitteluvaiheessa olevien rakennusten energiankulutusta. Olemassa olevien kiinteistöjen simuloinnilla löydetään parhaat kehityskohteet ja optimoidaan energiatehokkuustoimet. Simuloinnin ytimeen kuuluu myös mittaaminen, joka on äärettömän tärkeää. Jos emme tiedä ovatko tilat käytössä, montako käyttäjää tiloja käyttää ja milloin, saati ovatko he tyytyväisiä, kuinka voisimme parantaa niiden olosuhteita?

Lisää piloteista, -kohteistamme ja niiden tuloksista pääset lukemaan täällä.