Tavoitteena hiilineutraalit kaupungit

6Aika-ohjelmaan kuuluvaa Energiaviisaat kaupungit -hanketta ovat toteuttamassa kaikki kuusi Suomen suurinta kaupunkia – Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa – sekä näiden lisäksi Ekokumppanit Oy ja Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Jokaisella hankkeessa mukana olevalla kaupungilla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka on asetettu kaupunkien korkeimmalla strategisella tasolla. EKAT-hanke etsii ja kokeilee keinoja niin kiinteistö-, kortteli- kuin kaupunginosatasoisten päästöjen vähentämiseksi. Energiankulutus on merkittävässä roolissa jo rakennetuissa kohteissa, samoin kuin kulutushuippujen älykäs pienentäminen ja käyttäjien ohjaaminen.

Hankkeessa mukana olevien kuuden kaupungin lämpö-, sähkö- ja vesilaskut ovat tällä hetkellä noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Jo rakennus- ja perusparannushankkeiden suunnittelupöydillä toteutettava investointivaihtoehtojen vertailu ilmastovaikutusten näkökulmasta on vaikuttava keino pienentää kaupunkien päästöjä. Samalla elinkaarikustannuksissa on mahdollista säästää jopa miljoonia euroja. Tässä työssä EKAT-hankkeella on merkittävä rooli.

Kymmeniä kokeiluja todellisissa kohteissa

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen yksi vahvuus on, että se yhdistää todelliset käytössä olevat kiinteistöt, korttelit ja kaupunginosat vähähiilisten demonstraatioiden alustaksi. Kaupungit ovat valinneet pilottikohteiksi muun muassa kouluja ja palloiluhalleja, joissa voidaan nopealla aikataululla pilotoida parhaita keinoja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi. Hyvin toteutettujen ja vaikuttavien pilottien toivotaan myöhemmin laajentuvan kaupunkien 5 200 kiinteistön rakennuskantaan.

Pilotteja suunnitellessamme käyttäjät ovat kaiken keskiössä. Suunnittelun perustana on oltava turvalliset ja terveelliset, viihtyisät tilat ihmisille. Terveellisten, turvallisten ja vähähiilisyyttä edistävien kokeilujen ja pilottien suunnittelua ja toteuttamista varten hankkeeseen on varattu peräti 1,5 miljoonaan euron ostopalvelubudjetti.

Yhdistämme käyttäjät, kaupungit ja yritykset

Energiaviisaat kaupungit -hanke jakautuu kolmeen läpileikkaavaan teemaan:

  • käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu
  • markkinavuoropuhelu
  • simuloinnit, mallinnus ja mittaus

Palvelumuotoilua tarjoamme hankkeeseen osallistuville yrityksille, jotta käyttäjänäkökulma tulisi huomioitua entistäkin paremmin jo palveluiden kehittämis- ja suunnitteluvaiheessa. Hankkeen toteuttajat kilpailuttavat palvelumuotoilukonsultin, joka auttaa esimerkiksi energiatehokkuusratkaisuja tarjoavia yrityksiä tekemään tuotteistaan ja palveluistaan entistä käyttäjäystävällisempiä.

Markkinavuoropuhelut ovat keino löytää uusimmat ja edistyneimmät ratkaisut markkinoilta. Niissä kaupungit kuvaavat omat haasteensa ja yritykset pääsevät esittelemään omia ratkaisujaan näihin haasteisiin. Avoimessa vuoropuhelussa syntyy myös uusia näkökulmia ja ideoita, joita voidaan yhdessä  viedä kokeiluun pilottikohteissa, aidossa toimintaympäristössä.

Monipuoliset simuloinnit ovat keskeisessä roolissa arvioidessamme suunnitteluvaiheessa olevien rakennusten energiankulutusta. Olemassa olevien kiinteistöjen simuloinnilla löydetään parhaat kehityskohteet ja optimoidaan energiatehokkuustoimet. Simuloinnin ytimeen kuuluu myös mittaaminen, joka on äärettömän tärkeää. Jos emme tiedä ovatko tilat käytössä, montako käyttäjää tiloja käyttää ja milloin, saati ovatko he tyytyväisiä, kuinka voisimme parantaa niiden olosuhteita?

Lisää piloteista ja -kohteistamme pääset lukemaan täällä.