11.09.2020

Energia- ja olosuhdedata eri tavoilla käyttäjien saataville Helsingissä

Collapick Company Oy on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa kehittänyt Energiaviisaat kaupungit –hankkeessa kahdelle helsinkiläiselle ammatti- ja aikuisopistolle selainpohjaiset näkymät, jotka visualisoivat kouluista mitattua energia- ja olosuhdetietoa ja antavat mittauksista lisätietoa. Kokeilusta on karttunut oppeja, joista kerromme tarkemmin tässä tekstissä.

Haasteet

Palvelurakennusten, kuten koulujen käyttäjillä ei ole perinteisesti ollut ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on ollut hajallaan eri järjestelmissä: Energiayhtiöllä, rakennusautomaatiojärjestelmien toimittajilla ja kaupungilla. Kaupungin toimijoilla ei ole ollut aikaisemmin hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi mahdollistavat tai mitä visualisointi datalta tai koko prosessilta vaatii. Stadin ammatti- ja aikuisopistoissa on käytössä infonäyttöjärjestelmä, mutta sitä ei ole hyödynnetty energia- tai olosuhdetiedosta viestimiseen.

Tavoitteet

Tavoitteena oli, että Collapick company Oy:n toteuttamat järjestelmät mahdollistavat tilojen olosuhteiden ja energiankulutuksen seuraamisen lähes reaaliaikaisesti kiinteistössä työskenteleville selaimen kautta, eli esimerkiksi omilla mobiililaitteilla. Lisäksi yhteenvetotietoa koko kiinteistön tilanteesta haluttiin näyttää koulujen infonäyttöjen kautta kaikille kiinteistöissä oleskeleville, jolloin myös käyttäjien tietoisuus koulurakennuksen olosuhteista ja energiankulutuksesta ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksista lisääntyy. Pääkäyttäjäryhmänä Collapick Oy:n ratkaisuilla ovat erityisesti ammatti- ja aikuisopistojen oppilaat sekä opettajat.

Prosessi

Toiseen pilottikouluista oli asennettu Smart & Clean –sisäilmahankkeen aikana SmartWatcherin jatkuvamittauksiset IoT anturit, jotka mittaavat osasta koulujen tiloista hiilidioksidipitoisuutta, lämpötiloja, pienhiukkasia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, painesuhteita sekä huoneilman kosteutta. Toiseen kouluun anturit asennettiin kesällä 2019. Molemmat pilottikohteet oli lisäksi liitetty Nuuka Solutions Oy:n järjestelmään, josta voitiin seurata energiankulutustietoa, SmartWatcherin tarjoamaa dataa sekä osittain myös koulurakennusten rakennusautomaation tietoja. Collapick on pilotissa hyödyntänyt ja visualisoinut laajasti Nuuka data-alustaan kerättyjä energia- ja olosuhdetietoja pilottikohteista.

Collapick on kehittänyt ratkaisuaan keräten koko ajan yhteistyössä Helsingin kanssa palautetta ja ideoita rakennusten käyttäjiltä.Oppilaiden ja henkilökunnan antaman palautteen perusteella järjestelmään mm. valittiin omenamallinen maskotti energia- ja olosuhdetietoa esittäväksi yleisindikaattoriksi sekä työstettiin energiatietoa ja sisäilmatietoa arvottavat huonekohtaiset mittaristot pystymallisiksi. Koronaviruspandemian takia kaikki palautteen keruu jouduttiin tekemään etänä, mikä hidasti ja hankaloitti prosessia merkittävästi.

Kuva esittää olosuhde- ja energiatiedon omenamaskottia ja neliportaista asteikkoa.

Kuva: Omenamaskotti visualisoi kiinteistön energia- ja olosuhdemittausten yleistilannetta, vasemmalla uusi pystymallinen valikko

Pilotissa kehitettiin osuvampia energiatavoitteita ja sisäilman laatutavoitteita sekä niistä viestintää käyttäjille järjestelmän avulla. Collapick kehitti myös uuden pystymallisen valikkoratkaisun eri kerrosten väliseen selailuun, koska mittausdataa saatiin useista tiloista. Kouluilla oli myös omia tarpeita tilojen ja niissä sijaitsevien mittausten nimeämisen suhteen, koska heillä oli oma tapa viitata tiloihin. Tilojen nimeäminen ei siis ole universaalia kaupungin eri toimialojen järjestelmissä.

Kehittämisessä olivat myös mukana rakennetun omaisuuden hallinnan ja energia-alan ammattilaiset. Energian mittareiden suhteen tärkeää oli määritellä energiankulutuksen tavoitteet kiinteistöihin realistisiksi, mutta myös samalla motivoiviksi. Tämä osoittautui haastavaksi sen takia, että koronavirus on aiheuttanut ja aiheuttaa yhä pilottikoulujen käytössä ja sitä kautta myös energiankulutuksissa erittäin paljon muutoksia. Jos ilmanvaihto esimerkiksi asetetaan pyörimään koko ajan täydellä teholla taudin ehkäisemiseksi, tarpeenmukaista ilmanvaihtoa hyödyntävien koulujen sähkönkulutus nousee 5-10%.  Helsingin kaupungin energianhallintajärjestelmän tavoitteet energiankulutuksille oli määritelty vuoden 2015 kautta. Osassa kohteita oli kuitenkin ollut peruskorjaus tämän jälkeen ja tavoitteet olivat myös siksi epärealistisia ja tämän johdosta joidenkin koulujen tavoitteita pyrittiin päivittämään. Toisin kuin voisi luulla, peruskorjaus on monissa kouluissa lisännyt energiankulutusta kokonaisuutena, jos on siirrytty esimerkiksi painovoimaisesta ilmanvaihdosta koneelliseen ilmanvaihtoon, joskin sisäilman laatu on myös samalla parantunut.

Järjestelmät esiteltiin koulujen opettajille paikan päällä tai etäyhteyksien kautta syys-lokakuussa 2020, lisäksi mukaan valittiin molemmista pilottikohteista yksi ryhmä kokeilemaan järjestelmää intensiivisisemmin joka viikko parin viikon tai yhden kuukauden ajaksi. Pilottikohteisiin vietiin lisäksi seinille ilmoitukset, jotka kertoivat siitä, mistä järjestelmän löytää ja mitä sieltä löytyy. Yleisnäkymät saatiin myös näkyviin infonäytöille, mutta infonäyttöjen järjestelmä aiheutti ongelmia Collapickin visualisoinnin grafiikkojen näkyvyydessä.

Tulokset

Collapickin kanssa pilotoinnista on opittu päähavaintona se, että energia- ja olosuhdedatan ja niistä kertovan lisätiedon näyttäminen rakennusten käyttäjälle asettaa tiedolle paljon tiukempia vaatimuksia, kuin tiedon käyttäminen ammattilaiskäytössä. Tiedon tulee olla luotettavaa, ymmärrettävää, uskottavaa ja se pitää pystyä näyttämään käyttäjille turvallisuutta vaarantamatta. Esimerkiksi jatkuvatoiminen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC:ien mittaus ei anna toistaiseksi vielä luotettavia arvoja ei arvoille voi vielä antaa raja-arvoja. Helsingin kaupungin toivomuksesta VOC mittausten visualisointiin Collapick kehitti trendiä havainnollistavan visualisointitavan, joka näyttää, ovatko arvot laskemassa vai nousemassa, niin että raja-arvoja ei tarvitse asettaa, eivätkä mittaustulokset aiheuta turhaa huolta käyttäjissä.

Kuva: Collapickin kehittämä visualisointi VOC-arvojen muutoksille: nouseva, laskeva, tai pysähtynyt päivitettiin vielä lopuksi kokonaan neutraaliksi (violetti, kuva alla)

VOC-mittauksen mittarit, violetti

Pilotissa Collapick myös kehitti vuorovaikutusvälineeksi kaupungin kiinteistönhallinnan ja käyttäjien välille vinkkityökalun, joka esittää päivittäisiä ohjaavia käyttövinkkejä olosuhde- ja energiatiedon ohessa rakennuksen käyttäjille. Kaupungin kiinteistönhallinnan, sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen asiantuntijat voivat itse lisätä ja poistaa päivittäin vaihtuvia vinkkejä kiinteistökohtaisesti. Vinkit näkyvät käyttöliittymän etusivulla ja ovat siten näkyvillä aina, kun järjestelmän avaa. Energia- ja olosuhdevinkkejä tulee tulevaisuudessa koota ja kehittää jokaista kohdetta varten sopiviksi ja uskottaviksi. Vinkkejä pidettiin helposti turhina, jos niissä mainittiin jotain, mitä rakennuksessa ei voinut tehdä, esimerkiksi valojen sammuttelu automaattisesti valaistussa kiinteistössä. Räätälöidyt vinkit ovat hankalampia sivuuttaa.

Tiedon näyttäminen isoista kouluista asetti myös pilottien turvallisuudelle uusia vaatimuksia. Vastatakseen Helsingin tarpeisiin järjestelmän ja koulujen käyttäjien turvallisuuden suhteen Collapick kehitti järjestelmäänsä teknisen ratkaisun, joka viivästyttää mittaustulosten näkymistä 60 minuutilla. Tämä tehtiin, jotta koulusta löytyvää tietoa ei voi käyttää läsnäolon tai muun turvallisuuteen liittyvän tiedon tunnistamiseen tiloista reaaliaikaisesti. Lisäksi järjestelmästä poistettiin kaikki koulurakennuksiin viittaava tieto, kuten tilojen ja koulun nimet. Koulua käyttävät henkilöt voivat yhä hyödyntää tietoa, vaikka se päivittyykin tunnin viiveellä. Tulevaisuudessa suurempaa kokeilua tai toteutusta varten olisi tarpeen kehittää energia- ja olosuhdetietoa visualisoiva järjestelmä sellaiseksi, että siinä olisi nk. AD-kirjautuminen, joka toimii organisaation sisäverkon kautta. Näin käyttöä voitaisiin rajata, ja tietoa pystyttäisiin näyttämään suoraan reaaliaikaisena esimerkiksi opettajille. Lopullisena tavoitteena tiedon keräämisessä ja visualisoinnissa on myös se, että rakennusten käyttäjät voisivat mahdollisimman hyvin, tähän auttaisivat esimerkiksi mittausten laukaisemat muistutukset lisäilmanvaihdon käytöstä.

Collapickin järjestelmän koekäyttöaika oli käynnissä syys-joulukuussa 2020 ja keräsimme käyttötapauksia ja palautetta sekä teimme vaikuttavuusarviointia joulukuussa 2020. Käyttäjien palautteen perusteella hankalimpia olosuhdetiedon käsitteitä ovat selvästi haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja niiden mittaustulokset. Lisäksi paljon kysymyksiä herättivät myös paine-eromittaukset, joissa tuulen vaikutus tuloksiin olisi voitu tuoda paremmin esiin. Opettajilta palaute on ollut rohkaisevaa, ja ero aiempiin tapoihin esittää olosuhdetietoa on myös havaittu. Yksi opettaja toisessa pilottikoulussa kommentoi: ”No onhan niitä graafeja esitelty aiemminkin, mutta tämä on paljon parempi, kun tästä näkee heti mikä on huonosti ja mikä hyvin.” Toisaalta taas lyhyen ajan näkymän seuraaminen voi aiheuttaa turhaa huolta käyttäjille, kun arvot palautuvat poikkeamista usein kuitenkin nopeasti takaisin tavoitteisiin.

Käyttäjien palautteen pohjalta voitiin oppia mm. seuraavaa: Järjestelmää oli käytetty pääosin mobiililaitteilla, ja osa puhelimista ei avannut näkymää oikein. Tähän Collapick teki korjauksia palautteen perusteella heti sen saatuaan ja tämä paransi selvästi käyttäjäpalautetta. Ratkaisu sai käyttäjiltä ihan hyviä arviota, joskin kehitettävää myös riittää. Lisätietoa mittareista ei esimerkiksi helposti löydetty intuitiivisesti, vaan se piti opastaa. Näkymän nähtiin myös vaikuttavan positiivisesti siihen, kuinka kiinnostunut on koulun energiankulutuksesta. Osa käyttäjistä oli myös hyödyntänyt koulujen infonäyttöjä tietojen tarkasteluun, vaikka infonäytöllä Collapickin näkymää ei täydellisesti saatu näkymään kokeilun aikana. Jatkokehityskohteeksi palautteen perusteella tuli nimenomaan historiatarkastelun lisääminen järjestelmään.

Collapickin käyttäliittymän lisätietoikkuna, energiasivu

Kuva: Lisätietosivu, jonka olemassaoloa kaikki eivät intuitiivisesti löytäneet

Vaikuttavuusarvioinnin pohjalta havaittiin seuraavaa: Collapickin järjestelmää oli käytetty opettajien keskuudessa enemmän kuin vertailussa toisena olevaa Playsignin järjestelmää. Kuitenkaan kaikki opettajat eivät järjestelmää olleet käyttäneet, vaikka siinä ei ollut erillistä kirjautumista ja siitä oli viestitty palaverein, sähköpostein, seinällä olevien lukuisten ilmoitusten sekä infonäyttöjen kautta. Opettajat sekä oppilaat olivat oppineet faktoja energia-asioista ja olosuhteisiin liittyvistä termeistä kokeilun aikana järjestelmästä. Heillä oli myös kasvanut ymmärrys siitä, että kiinteistön olosuhteisiin voi vaikuttaa myös omalla toiminnalla. Opettajat kokivat myös kokeilun vaikutuksesta sen tärkeämmäksi, että ilmoittaa nopeasti vioista, jotka vaikuttavat energiankulutukseen. Oppilailla tätä muutosta ei havaittu. Oppilailla puolestaan kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista energiankulutukseen kasvoi merkittävästi kokeilun aikana. Opettajilla muutosta ei havaittu.

Sekä oppilaiden että opettajien parissa huoli koulun hiilijalanjäljestä ja päästöistä oli kasvanut jonkin verran kokeilun aikana. Puolestaan huoli olosuhteista oli kokeilujakson aikana kokonaisuutena vähentynyt, joskin neljäsosa opettajista ilmoitti, että järjestelmän käyttö lisäsi heidän huoltaan koulun olosuhteista ja sisäilman laadusta. Lisäksi kokeilu selkeästi polarisoi huolia: Ne jotka eivät ole aikaisemmin muodostaneet mielipidettä, tietävät nyt enemmän, ja sitten osaavat paremmin arvioida, ovatko huolestuneita vaiko ei. Täten siis sekä huolestuneiden, että ei-huolestuneiden määrä kasvaa. Kaikki opettajat kuitenkin toivoivat, että Helsinki jatkaa vastaavan tiedon keräämistä ja esittämistä tilojen käyttäjille. Tuloksista kannattaa ottaa huomioon se, että vaikuttavuusarviointi ei ollut virallinen tutkimus, vaan sillä haettiin suuntaa siihen, miten tulevaisuudessa vastaavaa kannattaa toteuttaa. Lisäksi tuloksiin on voinut vaikuttaa monet muutkin asiat, kuin järjestelmän käyttö, emmekä testanneet, kuinka hyvin kysymykset oli ymmärretty.

Kokeilu oli sekä Collapickin, että Helsingin kaupungin näkökulmasta onnistunut ja kiinnostava ja Helsinki on päättänyt jatkaa Collapickin palvelua pilottikiinteistöihin vielä vuonna 2021.

 

Kumppanit

Helsingin kaupungin rakennetun omaisuuden hallinta sekä Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Collapick Company Oy. Kokeilun mahdollistajina toimivat Nuuka Solutions Oy sekä Smartwatcher Oy.

Lisätietoja

Markku Pyörälä, Collapick Company Oy

Timo Määttä, Helsingin kaupunki

Lisää pilotteja

Hiilineutraalit alueet kaupungissa

28.12.2020

Kaupungin tavoitellessa hiilineutraaliutta ja ilmastokestävää rakentamista on totutuista tavoista poikettava ja kehitettävä uusia tapoja. Kaupungilla on työkaluinaan esimerkiksi kaavoituksen luomat mahdollisuudet sekä ohjaava vaikutus kehitykselle asetettujen tavoitteiden ja strategian avulla.

Julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin opas

10.12.2020

Oppaan tavoitteena on helpottaa datan visualisoinnissa alkuun pääsemistä, kerätä yhteen hyviä esimerkkejä alalta sekä koota kokemuksia ja oppeja toteutetuista kokeiluista. Oppaassa avataan visualisointiprosessin eri vaiheet ja vastataan siihen, miten rakennuksista kerättävää dataa tai tietoa voidaan visualisoida rakennusten käyttäjille ja kiinteistöammattilaisille mielekkäästi sekä mitä hyötyjä tällä voidaan saavuttaa. 

Energiatehokkuuskumppanuus – Energiatehokkuutta palveluna – opas julkaistu

09.12.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on julkaistu Energiatehokkuuskumppanuus – energiatehokkuutta palveluna -opas. ESCO (Energy Service Company) -palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakkaalle investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energian säästämiseksi. ESCO-palvelut ovat kunnille mahtava mahdollisuus säästää energiaa ja kustannuksia, parantaa tai hallita rakennusten sisäilmaolosuhteita ja vähentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Palvelut ovatkin erinomainen ratkaisu auttamaan hiilineutraaliuden […]

ESCO-palveluiden hankintapeli

08.12.2020

Motiva on toteuttanut Energiaviisaat kaupungit ESCO-pelin, joka kertoo miten energiatehokkuuskumppanuuksia kannattaa hankkia kunnassa tai kaupungissa. Tarkoitus on auttaa ymmärtämään energiatehokkuuspalveluiden hankintaan vaadittavat askeleet sekä tarjota tukea hankinnan toteuttamiseen. Materiaali on suunnattu erityisesti niille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta energiatehokkuuskumppanuudesta. Peliä voit kokeilla tällä sivulla, tai linkin kautta Motivan sivuilla.  Facebook Pinterest Twitter Linkedin

Integraatiokuvaus ja konsepti kiinteistödatalle

18.11.2020

Hajanaiset järjestelmät voidaan koota rakennusautomaatiojärjestelmäksi, mutta integrointisuunnitelmassa on huomioitava tavoitteet, jotka mahdollistavat sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rakennetussa ympäristössä.

Olosuhdemittauksilla ja älyohjauksella säästöä

18.11.2020

Energiansäästöä voidaan edistää älykkään signaalinkäsittelyn ansiosta. Loopshore mittaa sisäilmalaadun, tunnistaa läsnäolotiedon sekä hyödyntää säätilan avoimen datan, ja algoritmilohko tekee ohjauskäskyt IoT-älykaihtimen ohjaukselle.

Tilankäytön älykäs tehostaminen Tampereella

18.11.2020

Energiatehokkaiden älyasuinkiinteistöjen datan keräämiseen, käsittelyyn ja visualisointiin liittyy monia haasteita, kuten tilojen varaus- ja käyttöastetietojen kerääminen, niiden hyödyntäminen ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmien kanssa sekä tiedon esittäminen selkeällä tavalla niin tilojen käyttäjälle, huoltohenkilöstölle kuin kiinteistön omistajalle. Pilotissa ratkaisuja haettiin testaamalla olosuhdetietojen monitorointia, tilojen käyttöasteen tunnistamista ja hyödyntämistä sekä niiden optimointia.

Edullinen henkilömäärälaskuri

17.11.2020

Energiaviisaassa kiinteistössä tilankäytön tehokkuuden arviointi, oikeanaikaisen lämpötilan ja ilmanvaihdon säätö sekä ennakointi edellyttävät tietoa ihmisten määrästä tilassa. Etenkin hätätilanteissa reaaliaikaisen tiedon saaminen on tärkeää, jotta tiedetään missä ja kuinka paljon on ihmisiä mahdollisesti vaarassa. Ihmisten yksityisyyden kannalta on oleellista, että ihmisten henkilöllisyyksiä ei tunnisteta.

Nollaenergia-alueiden ohjauskeinojen määrittely

17.11.2020

Alueen rakentaminen hiilinieluksi on kunnianhimoinen tavoite, joka poikkeaa huomattavasti perinteisestä kaupunkisuunnittelusta. Haasteena on etsiä kustannustehokkaita ohjauskeinoja, joilla voidaan vaikuttaa alueen kestävyyteen merkittävällä tavalla.

Energian innovaatiokeskuksen toimintamallin kehittäminen

17.11.2020

Työkokonaisuuden tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla energiaviisauteen liittyvä kehittäminen voidaan toteuttaa ja liiketoiminnallistaa. Työn tavoitteena oli pohtia, miten energia-alan, rakennusalan ja informaatiojärjestelmien parissa toimivat yritykset ja tutkijat voitaisiin tuoda yhteen tuottamaan ja kaupallistamaan skaalautuvia kestäviä innovaatioita.

Rakennusdatan avaaminen ja varastointi Turussa

17.11.2020

Tavoitteet Turun kaupunkistrategia 2029 sisältää tavoitteen läpinäkyvästä avoimesta datasta, joiden avulla mitataan kaupungin kilpailukykyä ja kehitystä. Tämän tavoitteen pohjalta Turun Tilapalvelut lähti kehittään dataan liittyviä toimia Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa.  Hankkeessa tavoitteena oli edistää niin rakennusdatan avaamiseen että sen varastointiin liittyviä ratkaisuja. Haasteet  6Aika-kaupunkeja läpileikkaava haaste data-asioissa on tarvittavien rajapintojen luominen, jotta dataa voidaan helposti hyödyntää […]

Energiasäästöpilotin toteutus Turussa  

16.11.2020

Turun kaupungin rakennuskannan kaukolämmön kulutuksen laskemisessa on isoja potentiaaleja, joita on haasteellista saavuttaa perinteisillä menetelmillä. Energiansäästöpilotissa haettiin kokemuksia lämpötilojen pudotuksista sekä niiden vaikutuksista sisäolosuhteisiin.

Kaukolämmön kulutuksen optimointi Helsingissä

16.11.2020

  Haasteet  Helsinki etsii Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kautta ratkaisuja kaukolämmön kulutuksen optimointiin. Kaukolämmön kulutukseen haetaan ratkaisuja, koska Helsinki pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035, ja merkittävä osa kaupungin omistamien palvelurakennuksen hiilidioksidipäästöistä syntyy rakennusten lämmityksestä. Vaikka energiantuotannot päästöt laskevat, täytyy kaukolämmön kulutusta myös vähentää, jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa.  Tavoitteet  Tavoitteena Helsingissä on pilotoida ketterää Nopeat kokeilut –mallia, jolla myös pienet yritykset saataisiin mukaan innovatiivisten uusien palveluiden kehittämiseen. Malli […]

ESCO-Tarjoaja kumppanuusmallin pilotointi kahdessa palvelukiinteistössä Helsingissä 

16.11.2020

Haasteet  Koulut, liikuntahallit, päiväkodit ja muut palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa, ja niissä on edelleen suuri mahdollisuus tehostaa energian käyttöä, vähentää korjausvelkaa ja pienentää Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti hiilijalanjälkeä. ESCO-tyyppistä mallia on kokeiltu Helsingissä viimeksi 2000-luvun alussa vaihtelevalla menestyksellä. Muut kaupungit Suomessa ovat tehneet enemmän tätä työtä ja kehittäneet malleja eteenpäin. Uudemmissakin ESCO-malleissa on kuitenkin vielä parannettavaa sekä yritysten […]

ESCO-Tilaaja kumppanuusmallin pilotointi kahdessa palvelukiinteistössä Helsingissä 

16.11.2020

Koulut, liikuntahallit, päiväkodit ja muut palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungissa, ja niissä on edelleen suuri mahdollisuus tehostaa energian käyttöä, vähentää korjausvelkaa ja pienentää Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti hiilijalanjälkeä. Helsingissä on useita suuren energiankulutuksen kohteita, joissa on tarve tehdä nopeita parannuksia, ja Liikuntamylly liikuntakeskus Myllypurossa on yksi niistä. 

Uusien energia­tehokkuus­kumppanuus­mallien kehittäminen

13.11.2020

Helsingin ja Turun kaupungit ovat kehittäneet neljää erilaista päivitettyä energiatehokkuuskumppanuusmallia yhteistyössä muiden hankkeen kaupunkien kanssa. Malleja on uudistettu yritysten ja kaupunkien välisen vuoropuhelun pohjalta, jossa on tunnistettu kehittämistarpeita ja perinteistä ESCO-mallia koskevia haasteita.

Lisätiedot tekevät rakennuksen datan ymmärrettäväksi

09.11.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on edistetty energia- ja olosuhdetiedon keräämistä, visualisointia ja julkaisemista. Olemme havainneet, että datan tai tiedon pelkkä visualisointi ei yleensä riitä, vaan mittausten yhteyteen tarvitaan selittävää lisätietoa. Lisätiedon yhteyteen kannattaa myös tuoda rakennusten käyttäjille vinkkejä, jotka auttavat rakennuksen energiaviisaassa käytössä. Energia- ja olosuhdetieto ei ole helposti ymmärrettävää. Tieto vaatii selitystä, arvottamista ja lisää […]

Energiatiedon visualisoinnin vinkit ja palvelurakennusten käyttäjäprofiilit julkaistu

09.11.2020

Energiatietoa on julkaistu ja visualisoitu Energiaviisaat kaupungit hankkeessa eri kaupungeissa erilaisille kohderyhmille. Olemme tähän artikkeliin keränneet oppeja energiatiedon visualisoinnista vinkkien muotoon. Lataa myös 10 tarkempaa vinkkiä koulujen visualisoinnin toteutukseen (pdf) sekä tutustu julkisten kiinteistöjen energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin oppaaseen. Energiaviisaat ovat lisäksi Turussa ja Helsingissä tutkineet visualisoinnin ja rakennusten käyttäjiä sekä koonneet näistä tietoa ja […]

Energiansäästöviikon kampanjalla kauppakeskuksen energiateot näkyväksi

04.11.2020

Haasteet Energiansäästöllä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja erityisen vaikuttavia ovat suurten kiinteistöjen, kuten kauppakeskusten ja julkisten rakennusten energiatehokkuustoimet. Energiaviisaat kaupungit -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut etsiä keinoja ohjata rakennusten käyttäjiä esimerkiksi visualisoimalla energiadataa yksinkertaiseen ja kiinnostavaan muotoon. Valtakunnallisella energiansäästöviikolla 5.-11.10.2020 Energiaviisaat kaupungit -hanke, Turun kaupunki ja Valonia toteuttivat yhteistyössä Skanssin kauppakeskuksen kanssa koko perheen […]

Vedenkulutuksen havainnollistaminen päiväkotilaisille Turussa

03.11.2020

Palvelurakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Datan visualisoinnilla ja käyttäjiä ohjaamalla voidaan lisätä rakennusten käyttäjien tietoa oman rakennuksen toiminnasta ja energiankulutuksesta sekä edistää rakennuksen energiaviisasta käyttöä.

Isokuusen päiväkodin ja koulun hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmien pilotointi

02.11.2020

Tavoitteena oli selvittää hiilijalanjälkilaskennan prosessia Isokuusen päiväkodin ja koulun pilottikohteen avulla. Laskenta sisältää eri ratkaisuvaihtoehtojen tutkimisen kohteessa tarveselvitys- ja hankesuunnitelmatasoisten arkkitehtiluonnosten perusteella. Toimeksiannossa Bionova Oy laski ja vertaili eri rakennusosien vaikutusta kohteen elinkaaren hiilijalanjälkeen ja kustannuksiin.

Kuukausimaksuton algoritmipohjainen virtuaalivoimalaitos

28.10.2020

Kiinteistöjen kuluttama kaukolämpökuorma ei ole tasainen, vaan vaihtelee paljonkin vuorokauden sisällä. Pilotissa tavoitteena on kokonaiskuorman piikkien tasaaminen. Asuntojen lämpötila pyritään pitämään mahdollisimman huomaamattomasti säädettynä ja joustovarana. Paikallisesti asennettu rakennusautomaatio-algoritmi hyödyntää kiinteistön muiden rakennusteknisten järjestelmien tietoa.

Energiankulutusseurannan työkalu mahdollisti monipuolisen tarkastelun Turussa

22.10.2020

Turun kaupungin tilapalveluilla on tarve kehittää omistamiensa kiinteistöjen olosuhde- ja energiatiedon seurantaa ja energiatehokkuutta. Kaupungilla on yli 700 rakennusta, joista mitataan erilaista energiankulutukseen liittyvää dataa. Näiden kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen tukee myös Turun hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.

Energiadatan visualisointi ala- ja yläkoululaisille Turussa

22.10.2020

Palvelurakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten energiankulutukseen. Usein rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä eikä mittarointia ole suunniteltu niin, että sitä hyödynnettäisiin esimerkiksi visualisointiratkaisuissa.

Yrityskiinteistöjen energiaremontoinnin pilotti Vantaalla

21.10.2020

Energiaremontoinnin pilotin tavoitteena oli tuoda yrityksille uutta tietoa erilaisista rakennusteknisistä ratkaisuista, joilla ne voisivat vähentää kiinteistöjensä käytöstä syntyviä ilmastopäästöjä. Yrityksille haluttiin antaa mahdollisuuksia parantaa liiketoimintansa edellytyksiä luomalla säästökohteita ja parantamalla julkisuuskuvaansa.
Pilotissa mukana olleiden yritysten käyttöön luotiin kiinteistökohtaiset energiaremontoinnin katselmukset sekä tarkemmat suunnitelmat siitä, miten ne voisivat tehdä energiaviisaita ratkaisuja talotekniikalleen.

Olosuhdemittausten visualisointi ja sisäilmapalautteen keruu Turussa

16.10.2020

Turun kaupungin tilapalvelukeskuksella on tarve kehittää jatkuvatoimista anturointia kiinteistöissään, jotta kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteet voidaan todentaa ja hyvä sisäilmasto varmistaa samalla kun pyritään energiatehokkuuteen. Näin voidaan edistää Turun kaupungin strategiaa terveellisistä, viihtyisistä ja energiatehokkaista palvelukiinteistöistä.

Tiedon visualisointi digitaalisessa kaksosessa kiinteistöhallinnan työkaluna Turussa

02.10.2020

Turun kaupungin tilapalvelukeskuksella on tarve kehittää omistamiensa kiinteistöjen olosuhde- ja energiatiedon seurantaa. Tavoitteena on kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteiden todentaminen sekä rakennusten käyttäjille hyvän sisäilmaston varmistaminen samalla kun pyritään energiatehokkuuteen. Näin voidaan edistää Turun kaupungin strategiaa terveellisistä, viihtyisistä ja energiatehokkaista palvelukiinteistöistä.

360-valokuvista muodostettiin digitaalinen kaksonen

25.09.2020

Valokuva on nopea ja helppo tapa tehdä digitaalinen kaksonen kiinteistöstä. Se on erittäin ymmärrettävä, koska 3D-tila vastaa täysin alkuperäistä tilaa ja on ihmiselle tuttu tapa esittää ja lukea tietoa. Kuvasta näkee olosuhdetietojen menneisyyttä, tulevaisuutta, ohjeita ja tämän hetken tilannetta reaaliaikaisesti tarpeen mukaan.

Kiinteistövahti energiatehokkuuden työkaluna

04.09.2020

Pilotissa etsittiin ratkaisuja energiatehokkaisiin älyasuinkiinteistöjen haasteisiin. Haluttiin tietää huoneistojen lämpötilat ja ilmankosteus, joiden pohjalta saataisiin suositukset toimenpiteistä huoltoyhtiölle tai kiinteistön omistajalle.

Koulurakennuksen energiasimulointi Turussa

16.07.2020

Turkulaisessa Nummenpakan koulun Halisten yksikössä toteutettiin energiasimulointi, jonka tavoitteena oli kartoittaa rakennuksen energiajärjestelmää sekä tuottaa ehdotuksia energiatehokkuustoimenpiteistä. Simuloinnissa kartoitettiin, suunniteltiin sekä laskettiin rakennuksen nykyisen energiajärjestelmän tilannetta sekä energiansäästötoimenpiteiden vaikutusta.

Turun palvelurakennusten energiadatan visualisointikokeilu

15.07.2020

Punnu Gamesin kanssa toteutetussa kokeilussa testattiin uusia ratkaisuja julkisten rakennusten datan esittämiseen pelillisyyttä ja visualisointia hyödyntäen. Kokeilua varten luotiin sovellus, jonka kautta testaajat pystyivät tarkastelemaan noin 30 erilaisen turkulaisen palvelurakennuksen dataa. Kokeilussa testattiin erilaisia tapoja visualisoida energiaan liittyvää dataa.

Elinkaarilaskenta osana palvelutilaverkkotarkasteluja Helsingissä

03.07.2020

Tavoitteena on kehittää ja kuvata menetelmä, jonka avulla elinkaaren aikaisia päästöjä ja kustannuksia voidaan suhteellisen kevyesti arvioida osana palvelutilaverkkotarkastelua. Haasteena on, että vertailua on pystyttävä tekemään karkeilla lähtötiedoilla ilman suunnittelijoita, suunnitelmia tai selvityksiä.

Rakennushankkeiden hiilijalanjälkilaskenta osana suunnittelun ohjausta Helsingissä

03.07.2020

Tavoitteena on määritellä hiilijalanjälkilaskennan prosessi eli mitä kannattaa tarkastella missäkin hankkeen vaiheessa. Tavoitteena on myös kasvattaa ymmärrystä hiilijalanjälkeen vaikuttavista suunnitteluratkaisuista sekä tavoiteltavasta tasosta. Työn tuloksena syntyy kuvaus prosessista, jonka mukaisesti hiilijalanjälki arvioidaan hankkeiden eri vaiheissa oikea-aikaisesti ja suunnittelua ohjaavasti.

Sofiankadun päiväkodin hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

26.06.2020

Pilotissa lasketaan kvr-hankkeena toteutettavan Sofiankadun päiväkodin uudisrakennuksen hiilijalanjälki ja päästöt elinkaarivaiheittain. Kohteessa lasketaan myös ympäristöministeriön rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti hiilikädenjälki eli positiiviset ympäristövaikutukset, joita ei syntyisi ilman rakennusta.

Skanssin monitoimitalon hankesuunnitteluvaiheen elinkaariratkaisut

26.06.2020

Skanssin monitoimitalon hankesuunnitteluvaiheessa määritetään hankkeen elinkaaren hiilijalanjälki sekä kartoitetaan ratkaisuja, joilla hanke olisi mahdollista toteuttaa hiilineutraalisti.  Keskeisimpinä ratkaisuvaihtoehtoina tässä ovat energian kulutuksen vähentäminen, päästötön energianhankinta sekä rakennusmateriaalien päästöjen minimointi.

Energiaviisas koululainen -materiaali kaikkiin alakouluihin

05.06.2020

Tekemisen, tutkimisen ja tiedonkeruun avulla alakoululaiset tutustuvat energiateemaan ja aiheeseen kytkeytyviin sisältöihin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Projektin toteutuksen myötä oppilaat ymmärtävät hieman paremmin oman roolinsa rakennuksen käyttäjänä. Teemaa tuodaan näkyväksi koko koulurakennuksessa muun muassa värikkäiden infojulisteiden avulla, ja QR-koodien takaa löytyvien taustatietojen ja osallistavien tehtävien kautta syvennytään aiheisiin tarkemmin.

Oulussa tehtiin Raksilan urheilualueen energiavisio

01.06.2020

Oulun uimahallin lähellä sijaitsevan jäähallin ja harjoitusjäähallin lauhdelämpöjä pystyttäisiin johtamaan uimahalliin, jolloin uimahallin vesimassat varastoisivat lämmön. Matalalämpöverkon rakentaminen uimahallin ja jäähallin välille olisi kustannustehokkain vaihtoehto hyödyntää jäähallissa syntyvät lauhteet.

Uudistettujen energiatehokkuuskumppanuusmallien pilotointi Turussa

18.05.2020

Pilotoinnin avulla on tarkoitus saada energiatehokkuuskumppanuuden uusista malleista käytännön kokemuksia ja kehittää malleja hyödynnettäväksi laajemmin Turun kaupungilla. Valituissa pilottikiinteistöissä energiankulutus pienenee, hiilijalanjälki pienenee ja kiinteistön sisäolosuhteet paranevat tai pysyvät samana.

Selvitys pohjavesienergian hyödyntämisestä Turun Skanssissa

30.04.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Tavoitteet Skanssin kaupunginosa sijaitsee osittain pohjavesialueella. Kevään 2020 aikana selvitetään, kuinka hyvin pohjavesivarastoon sitoutunut energia olisi hyödynnettävissä. Erityisesti tutkitaan mahdollisuutta […]

Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmat rakentamisessa Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiatehokkaiden rakennusten kehittämisessä on tarve ohjata kaupungin palvelurakennusten elinkaarta kokonaisuutena jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta todelliset rakentamisen elinkaaren vaikutukset tuleva huomioiduiksi. Mm. investointikustannuksen ja käyttökustannuksen rinnalla hankkeiden arvioinnissa on tarve saada huomioitua myös kaupungin strategisten tavoitteiden mukainen hiilineutraalius. Tavoitteet Tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja ottaa käyttöön yhdessä arkkitehtien ja rakennusliikkeiden kanssa osaamista ja työkaluja, joilla […]

Energiapalvelualusta-pilotti Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiajärjestelmä muuttuu yhä älykkäämmäksi ja hajautetummaksi. Yhä pienempien, hajanaisempien ja moninaisempien energiaresurssien entistäkin tehokkaampi hallitseminen sekä avoimen markkinan mahdollistaminen ovat haasteita, jotka poikkileikkaavat koko energia-alaa. Yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan on energiapalveluiden tarjoaminen, myyminen ja ostaminen alustan avulla. Jotta energiapalvelualustan, energia-alan Foodora tai Wolt, käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa ja käyttöä saataisiin skaalattua, seuraavat asiat on […]

Superkortteleiden energiankulutuksen ja -tuotannon simulointi Hiedanrannassa

28.04.2020

Haasteet Tampereen kaupungin keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Hiedanrannan uuden kaupunginosan tavoitteena on olla 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan alue, joka toimii hiilinieluna. Alueen kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti alueelle rakennetaan kaksisuuntaiset avoimet energiaverkot, joiden kautta alueen energiavirtoja voidaan tasata niin kutsuttujen superkortteleiden välillä. Superkorttelit ovat monimuotoisesti asumista ja palveluita yhdistäviä suuria […]

Vuoreksen nollaenergiakortteli

24.04.2020

Haasteet Tampereen kaupunki järjesti Vuoreksen Isokuusen kaupunginosaan sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 21.3. – 14.6.2019. Kilpailussa etsittiin toteutusmalleja Vuoreksen Isokuusen puurakentamisalueen keskustakorttelille. Tavoitteet Tavoitteena oli löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita. Kortteli on osa Isokuusen puurakentamisen aluetta. Energiaratkaisujen lisäksi kilpailussa etsittiin toteutusmallia asuinalueen tiiviille, […]

Sisäilmatietojen visualisointi ja hyödyntäminen palvelurakennuksissa Tampereella

14.04.2020

Haasteet Pilotin kohteena ovat Tampereen kaupungin Leinolan lukio, Tampereen kaupungin Klassillinen lukio ja Tampereen kaupungin Keskusvirastotalo. Leinolan koulukiinteistö, joka on rakennettu 1993, koostuu kolmesta rakennuksesta– useampaan kertaan laajennetusta päärakennuksesta ja lisärakennuksesta sekä sen laajennusosasta. Lisärakennuksen laajennusosa on vuokratila. Klassiseen lukioon kuuluu 1905 rakennettu vanha osa sekä vuonna 1964 rakennettu ja hiljattain remontoitu (2013-2016) uusi osa. […]

Energia- ja olosuhdetieto näkyville kouluissa Helsingissä

19.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten kuten koulujen käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Kaupungin toimijoilla ei ole hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi mahdollistaa tai mitä vaatimuksia se asettaa datan laadulle ja yhteyksille. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa […]

Palvelurakennukset virtuaalivoimalaitoksena Helsingissä 

10.03.2020

   Haasteet  Helsingin kaupungin tavoitteet hiilineutraalien kiinteistöjen suhteen vaativat edistyksellisiä askelia. Yksi näistä askelista on käyttää kiinteistöjä virtuaalisina voimalaitoksina, jotka mahdollistavat niiden optimoidun energiankäytön ja mahdollisen energiantuottamisen. Kiinteistöjen sähkön kulutusta seuraamalla ja säätämällä voidaan auttaa hetkellistä kulutuksen ja tuotannon tasapainottamista. Kysyntäjoustolla voi lisäksi olla vaikutusta niin sanottujen tehohuippujen leikkaamisessa energiantuotannossa, jolloin voitaisiin vähentää tarvetta ajaa saastuttavia varavoimalaitoksia.  Tavoitteet  Nuuka […]

Tilahankkeiden elinkaariohjausmallin kehittäminen Helsingissä

10.03.2020

Haasteet Helsinki pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035 ja tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeita ohjaavat elinkaari-, energia- ja ympäristötavoitteet ovat aiemmin olleet ripoteltuina hajanaisesti moniin eri ohjeisiin ja asiakirjoihin eikä suunnitteluratkaisujen vaikutuksia rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen ole arvioitu lainkaan. Tavoitteet Tavoitteena on laatia ohjausmalli, joka kokoaa kaupungin […]

Investointien hiilijalanjäljen ja kustannusten elinkaarilaskennan kehittäminen Turussa

10.03.2020

Haasteet 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Vantaa) on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Tavoitteet Kaupunkien yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata […]

Energiaviisaiden kaupunkien ja kaupunkilaisten peli

10.03.2020

Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on merkittävä rooli kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Haasteiden taklaamiseen tarvitaan erilaisia ja eri käyttäjäryhmille sopivia ratkaisuja. Pelillistäminen voi auttaa löytämään mielenkiintoisia keinoja motivoida kuluttajia ja innostaa hauskalla tavalla kaupunkilaiset, kaupungit ja yritykset yhteen!

Skanssin alueen energiaratkaisujen suunnittelu ja toteutus Turussa

10.03.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Tavoitteet Hankkeessa tavoitteena on kehittää uusia tapoja, joilla kannustetaan muun muassa alueelle rakentavia yrityksiä ja muita toimijoita toteuttamaan energiatehokkuutta edistäviä […]

Energia- ja olosuhdetietojen seurantaohjelmistot ja visualisointi eri käyttäjäryhmille

10.03.2020

Haasteet Erityisesti julkisella sektorilla on vaikeuksia tehdä ratkaisuja systemaattisesti kiinteistöjen ylläpidossa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä käyttäjien energia- ja olosuhdetietoisuutta sekä tarjota informaatiota helposti ja ymmärrettävässä muodossa. Hankkeella pyritään luomaan monistettava käytäntö päätöksentekoon ja löytää muitakin energiatehokkuuden mittareita kWh/m2 rinnalle. Tavoitteet Tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua hyödyntäen kiinteistön energia-, päästö- ja olosuhdetietojen jakamista käyttäjälle energianseurantaohjelmiston kautta. […]

Vuorovaikutteinen IoT-kartta

10.03.2020

Haasteet IoT-mittaus ja -monitorointi on yleistynyt. Citynomadin SaaS-palvelu yhdistää sekä ulko- että sisätilan kartat ja IoT-syötteet. Tämä mahdollistaa monitorointia koskevan yllätyksellisenkin informaation nopean havainnoinnin. Havainnoitu tieto on mahdollista viedä API:n kautta toiminnan ohjausjärjestelmiin. Lisäksi tieto tallennetaan big data -periaatteella ja tarvittaessa se voidaan AI-analysoida. Pilotti on tehnyt POC-toteutuksen, joka on konkreettinen esimerkki ja se on […]

Kiinteistöjen olosuhdetietojen selkeällä esityksellä nopeisiin parannuksiin

10.03.2020

Haasteet Kiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ihmisten terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja turvaan liittyviä ongelmia. Sisäilmaongelmat heikentävät tilojen viihtyisyyttä, samalla aiheuttaen myös oireilua ja sairastumisia. Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat sellaisia, että niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Loopshoren jatkuvatoiminen kiinteistöjen olosuhdemittaus yhdessä tiloista kerätyn käyttäjien […]

Energiataitojen harjoittelu virtuaalitodellisuudessa Helsingissä

10.02.2020

Uusi pienyritys Top Hat Wombat pilotoi ja kehitti My Home Energy – virtuaalitodellisuussovellustaan sekä koodaamisen alkeisiin perehdyttävää oppituntikonseptia Keinutien ala-asteen oppilaiden avustuksella Itä-Helsingissä syksyllä 2019. Haasteet Energiankulutus on lapsille ja nuorille, kuten aikuisillekin, aika abstrakti ja hankalasti ymmärrettävissä oleva asia. Energiansäätö puolestaan ei ole kovin motivoivaa, kun kouluissa koulun käyttäjät eivät joudu suoraan energiasta maksamaan. […]

Sähkön kysyntäjouston manuaalinen pilotointi Helsingissä

26.06.2019

Helsingin kaupunki pilotoi manuaalisesti säätäen sähkön kysyntäjoustoa Nuuka Solutions Oy:n kanssa kesällä ja syksyllä 2019 kahdessa kohteessa.  Haasteet   Sähkön kysyntäjousto (tai kulutusjousto) tarkoittaa sähkönkulutuksen muuttamista sähköverkon tarpeen mukaan. Haasteena oli saada selville kaupungin kiinteistöjen tekninen valmius toimia sähkön kysyntäjoustomarkkinoilla. Kiinteistökohtaisia automaatiojärjestelmiä on erilaisia ja toisaalta joustokuormat pitää keskitetysti pystyä viemään Fingridin markkinoille. Kiinteistöjen sisäilman laadun on säilyttävä hyvänä myös ilmanvaihtokoneiden tehosäätöjen ajan.  Tavoitteet   Virtuaalivoimalaitosten kehittäminen ja pilotointi oli Energiaviisaat kaupungit –hankkeen […]