22.06.2020

Turku pyytää tarjouksia energiatehokkuuspalveluista palvelurakennuksiin

Kaupungin palvelurakennukset kuten koulut, liikuntahallit, päiväkodit ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa. Energiatehokkuustoimenpiteitä toteuttamalla sekä energiankäyttöä tehostamalla voidaan saada aikaa merkittäviä säästöjä energiankulutuksesta. Tämä edistää myös Hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen toteutumista.

Turun kaupungin tavoitteena on pilotoida energiatehokkuuspalveluita neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen. Tarkoituksena on valita tarjouskilpailun perusteella kaksi eri palveluntuottajaa mukaan pilotointiin. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä, osallistumispyyntö on julkaistu täällä: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/35614/notice/49456/overview .

Osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta Turun kaupunki on yhdessä Helsingin kaupungin ja Granlund Consulting Oy:n kanssa kehittänyt uusia energiatehokkuuskumppanuusmalleja syksyn 2019 aikana. Mallien kuvaukset on esitetty raportissa, joka on saatavilla täältä. 

Energiatehokkuuspalvelussa yritys ottaa vastuun tilaajan yhden tai useamman rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vastaa tavoiteltujen säästöjen saavuttamisesta.

Pilotoinnin avulla on tarkoitus saada energiatehokkuuskumppanuuden uusista malleista kokemuksia ja kehittää malleja hyödynnettäväksi laajemmin Turun kaupungilla. Hankinta on jaettu kahteen osaan. Kumpaankin osahankintaan kuuluu kaksi palvelurakennusta. Osahankintaan 1 (arvioitu arvo noin 1,25 milj. euroa (ALV 0 %)) kuuluvat kohteet ovat Aunelan koulu ja palloiluhalli ja Aurajoen koulu. Osahankintaan 2 (arvioitu arvo noin 0,75 milj. euroa (ALV 0 %)) kuuluvat kohteet ovat Halisten päiväkoti ja Ilpoisten koulu ja palloiluhalli.

Osana hankintaa järjestään käynnit kuhunkin kohteeseen. Tarkoituksena on, että hankinnan aikana tarjoajat tuottavat kohteista energiaselvitykset, joiden laadinnasta on tarkoitus maksaa tarjoajille tilaajan etukäteen määrittämä korvaus. Palvelujen toteuttamiseksi on myös tarkoitus hakea energiatukea. Palveluntuottaja avustaa tilaajaa tukihakemuksen laadinnassa.

Palvelun vähimmäisvaatimuksia, joista tarjouskilpailussa ei voi neuvotella ovat: palvelut toteutetaan energiatehokkuuskumppanuusmallilla; tarjoajat laativat kohteista energiaselvitykset osana hankintaprosessia sekä tarjoajien laatimat suunnitelmat edellyttävät tilaajan hyväksynnän.

Hankinnan alustava aikataulu

Osallistumishakemus on jätettävä tarjouspalvelussa viimeistään 18.8.2020 klo 11.00 mennessä. Tilaaja kutsuu tarjousvaiheeseen 1 kolmesta neljään (3-4) palveluiden tarjoajaa. Tarjousvaiheeseen 2 kutsutaan kaikki hyväksytysti alustavan tarjouksensa jättäneet tarjoajat. Tarjousvaiheeseen 2 kutsuttujen tarjoajien tulee osallistua sopimusneuvotteluihin tarjouspyynnössä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Sopimusneuvottelujen jälkeen neuvotteluissa mukana olleille tarjoajille lähetetään lopullinen tarjouspyyntö. Sopimusneuvotteluiden sisältö on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

Tavoitteena on, että sopimukset solmitaan tammikuussa 2021 ja palvelu aloitetaan sovitussa aikataulussa sen jälkeen. Palvelun kesto on vähintään 5 vuotta, jonka jälkeen sopimus on irtisanottavissa irtisanomisaikaa noudattaen. Asiasta sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa.

Lisää uutisia

Energiaviisaat kaupungit -hanke päättyy

31.12.2020

Hankkeen tulokset jatkavat jalostumistaan ja leviämistään mm. Motivan kautta. Aluekehityshankkeissa teetetään jatkossa entistä parempaa energiaratkaisujen suunnittelua. Rakentamisen elinkaariohjauksen ja hiilijalanjälkilaskennan malli tulee askel askeleelta käyttöön kaupungeissa.

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen puolesta, kiitos.

Hiilineutraalit alueet kaupungissa

28.12.2020

Kaupungin tavoitellessa hiilineutraaliutta ja ilmastokestävää rakentamista on totutuista tavoista poikettava ja kehitettävä uusia tapoja. Kaupungilla on työkaluinaan esimerkiksi kaavoituksen luomat mahdollisuudet sekä ohjaava vaikutus kehitykselle asetettujen tavoitteiden ja strategian avulla.

Energiaviisas koululainen -materiaalipaketti alakouluille

22.12.2020

Energiaviisas koululainen on viestinnällinen materiaalipaketti, jonka avulla alakouluikäiset pääsevät oppimaan energia-asioista omassa koulurakennuksessaan. Tavoitteena on innostaa oppilaita pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan energian kuluttajana niin koulussa kuin kotona.

Turun Energiaviisaat hanketulokset

22.12.2020

Turun kaupungin verkkosivuille on koottu Energiaviisaat kaupungit -hankkeen aikana Turussa tehdyt selvitykset energiaratkaisuista sekä toteutetut kokeilut ja energiatehokkuustoiminta pilottikohteissa.

Radiohaastattelu Oulun Raksilan pilotin tuloksista

21.12.2020

Radio Pooki teki 10.12.2020 haastattelun Kuuden kaupungin hankkeessa haettiin keinoja rakennusten energiatehokkuuden ja alueellisten energiajärjestelmien kehittämiseen -tulokset lupaavat jopa kolmasosan elinkaarisäästöjä hiilijalanjäljessä ja kustannuksissa.

Helsingin Energiaviisaat tulokset yksissä kansissa

14.12.2020

Helsinki on ollut vuosina 2018-2020 mukana Energiaviisaat kaupungit (EKAT) –hankkeessa. Hankkeessa Helsinki on etsinyt yhdessä muiden kaupunkien kanssa uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Helsingin osuudessa Energiaviisaat kaupungit-hankkeesta on ollut neljä eri teemaa, joissa kaikissa on toteutettu lukuisia pilotteja ja kerätty oppeja. Lisäksi Helsinki on ollut mukana toteuttamassa ja koordinoimassa hankkeessa […]

Julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin opas

10.12.2020

Oppaan tavoitteena on helpottaa datan visualisoinnissa alkuun pääsemistä, kerätä yhteen hyviä esimerkkejä alalta sekä koota kokemuksia ja oppeja toteutetuista kokeiluista. Oppaassa avataan visualisointiprosessin eri vaiheet ja vastataan siihen, miten rakennuksista kerättävää dataa tai tietoa voidaan visualisoida rakennusten käyttäjille ja kiinteistöammattilaisille mielekkäästi sekä mitä hyötyjä tällä voidaan saavuttaa. 

Energiatehokkuuskumppanuus – Energiatehokkuutta palveluna – opas julkaistu

09.12.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on julkaistu Energiatehokkuuskumppanuus – energiatehokkuutta palveluna -opas. ESCO (Energy Service Company) -palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakkaalle investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energian säästämiseksi. ESCO-palvelut ovat kunnille mahtava mahdollisuus säästää energiaa ja kustannuksia, parantaa tai hallita rakennusten sisäilmaolosuhteita ja vähentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Palvelut ovatkin erinomainen ratkaisu auttamaan hiilineutraaliuden […]

Energiatehokkuuskumppanuuden hankintamateriaalit kaupungeista kootusti

09.12.2020

ESCO (Energy Service Company) -palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakkaalle investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energian säästämiseksi. ESCO-palvelut ovat kunnille mahtava mahdollisuus säästää energiaa ja kustannuksia, parantaa tai hallita rakennusten sisäilmaolosuhteita ja vähentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Palvelut ovatkin erinomainen ratkaisu auttamaan hiilineutraaliuden saavuttamista kiinteistökannassa. Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa Turun ja Helsingin kaupunkien tavoitteena […]

Kylä palaa kaupunkiin

30.11.2020

Voisiko arjen toimintoja nostaa kiinteistöjen katoille? Viidesosa suomen päästöistä tulee liikenteestä, ja siitä suurin osa arkirallista.

Lisätiedot tekevät rakennuksen datan ymmärrettäväksi

09.11.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on edistetty energia- ja olosuhdetiedon keräämistä, visualisointia ja julkaisemista. Olemme havainneet, että datan tai tiedon pelkkä visualisointi ei yleensä riitä, vaan mittausten yhteyteen tarvitaan selittävää lisätietoa. Lisätiedon yhteyteen kannattaa myös tuoda rakennusten käyttäjille vinkkejä, jotka auttavat rakennuksen energiaviisaassa käytössä. Energia- ja olosuhdetieto ei ole helposti ymmärrettävää. Tieto vaatii selitystä, arvottamista ja lisää […]

Energiatiedon visualisoinnin vinkit ja palvelurakennusten käyttäjäprofiilit julkaistu

09.11.2020

Energiatietoa on julkaistu ja visualisoitu Energiaviisaat kaupungit hankkeessa eri kaupungeissa erilaisille kohderyhmille. Olemme tähän artikkeliin keränneet oppeja energiatiedon visualisoinnista vinkkien muotoon. Lataa myös 10 tarkempaa vinkkiä koulujen visualisoinnin toteutukseen (pdf) sekä tutustu julkisten kiinteistöjen energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin oppaaseen. Energiaviisaat ovat lisäksi Turussa ja Helsingissä tutkineet visualisoinnin ja rakennusten käyttäjiä sekä koonneet näistä tietoa ja […]

Uusia energiaviisaita ratkaisuja kaupunkeihin -video

30.10.2020

6Aika-organisaation tuottamassa videossa hankkeen projektipäällikkö Tuomas Vanhanen Tampereen kaupungilta ja Helsingin osahankkeesta vastaavat Timo Määttä ja Emma Berg kertovat hankkeen saavutuksista. Lisäksi Tommi Eronen Polar Night Energystä kertoo, miten yritys on ollut mukana hankkeessa ja mitä se on siitä hyötynyt.

Miten ilmastonmuutos pysäytetään?

23.10.2020

Energiaviisaat kaupungit –hankkeen vetäjä Tuomas Vanhanen kävi EkoLivessä pohtimassa, miten ilmastonmuutos pysäytetään. Mitkä olisivat vaikuttavimmat ratkaisut kotona ja yhteiskunnassa? Sekä voiko ilmastokriisin kääntää voitoksi kokoaan suuremmassa Suomessa?

Olosuhdemittausten visualisointi ja sisäilmapalautteen keruu Turussa

16.10.2020

Turun kaupungin tilapalvelukeskuksella on tarve kehittää jatkuvatoimista anturointia kiinteistöissään, jotta kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteet voidaan todentaa ja hyvä sisäilmasto varmistaa samalla kun pyritään energiatehokkuuteen. Näin voidaan edistää Turun kaupungin strategiaa terveellisistä, viihtyisistä ja energiatehokkaista palvelukiinteistöistä.

Taloautomaatiojärjestelmä, rakennuksen aivot, tehokkaampaan käyttöön

13.10.2020

Rakennetun ympäristön dataseminaarissa pureuduttiin käytännön esimerkkeihin, miten kiinteistödatan hyödyntämisellä voidaan saada aikaan isoja muutoksia. Taloautomaatiojärjestelmä, rakennuksen aivot, koostaa rakennuksen tiedot ja toimii rajapintana talosta ulos. Siihen voidaan liittää myös runsaasti erillisiä palveluita, esimerkiksi lämmityksen ohjaamiseen, turvallisuuteen ja asukaskommunikaatioon.

Energiansäästöviikon kampanjassa tuotiin Skanssin kauppakeskuksen energiatekoja näkyväksi

08.10.2020

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään 5.-11.10.2020. Energiaviisaat kaupungit -hanke, Turun kaupunki ja Valonia toteuttivat yhteistyössä Skanssin kauppakeskuksen kanssa koko perheen kampanjan, jossa kauppakeskuksen energiatekoja tuotiin näkyväksi keskuksessa vieraileville. Kauppakeskuksessa monimutkaisesta energia-asiasta tehtiin ymmärrettävää ja näkyvää muun muassa koko perheen kuvasuunnistuksen, infojulisteiden ja näytöillä pyörivien animaatioiden avulla.

Tiedon visualisointi digitaalisessa kaksosessa kiinteistöhallinnan työkaluna Turussa

02.10.2020

Turun kaupungin tilapalvelukeskuksella on tarve kehittää omistamiensa kiinteistöjen olosuhde- ja energiatiedon seurantaa. Tavoitteena on kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteiden todentaminen sekä rakennusten käyttäjille hyvän sisäilmaston varmistaminen samalla kun pyritään energiatehokkuuteen. Näin voidaan edistää Turun kaupungin strategiaa terveellisistä, viihtyisistä ja energiatehokkaista palvelukiinteistöistä.

Kaukolämmön kulutuksen optimointiin haetaan tarjouksia

14.09.2020

Helsinki on julkaissut Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa uusitun hankintailmoituksen nopeista kokeiluista, joilla haetaan ratkaisuja kaukolämmön kulutuksen optimointiin. Vaikka energiantuotannot päästöt laskevat, täytyy kaukolämmön kulutusta myös vähentää, jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa.

Turku pyytää tarjouksia energiansäästöpilotin toteutukseen

31.08.2020

Energiansäästöpilotissa yritys ottaa tehtäväkseen kaupungin yhden rakennuksen energiajärjestelmän tarpeellisen kartoittamisen ja energiansäästötoimenpiteen toteuttamisen liittyen lämmön kulutukseen. Mahdollisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi lämmityksen ohjaus ja älytermostaatit.

Helsinki hakee energiatehokkuuspalveluiden tarjoajia

20.08.2020

Helsinki pyytää palveluiden tarjoajilta ilmoittautumaan osallistumispyyntöön. Osallistumispyynnön tarkkoihin tietoihin ja dokumentteihin voit tutustua Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa, jossa voi myös jättää osallistumishakemuksen.

Energiamessut 2020 -innovaatiokilpailu

12.08.2020

Energiamessujen innovaatiokilpailussa haetaan ratkaisuja, jotka ratkaisevat asiakkaiden polttavia ongelmia tai tarpeita ja joilla on suuri liiketoimintapotentiaali sekä vaikuttavuus energiajärjestelmän murroksen edistäjänä. Kilpailuhaku päättyy 31.8.2020.

Turussa kehitetään rakennusten olosuhdeseurantaa yhdessä käyttäjien kanssa

20.05.2020

Turussa on testattu erilaisia ratkaisuja rakennusten olosuhdeseurantaan pilottikohteina olevissa koulussa ja monitoimitalossa. Yhdessä rakennusten käyttäjien, ratkaisuja tuottavien yritysten sekä Turun tilapalvelukeskuksen ja Valonian kanssa on mietitty tapoja esittää olosuhdetietoja rakennusten käyttäjille sekä kehitetty palautteenantomenetelmiä ja seurantaa ylläpidon tueksi.

Tampereella on käynnissä useita älyasuinpilotteja

14.05.2020

Älyasuinpilotit antavat vastauksia energiaviisauteen Miten yhdistää ihmisen arki ja energiaviisas asuminen? Mikä on ihmisen rooli asukkaana, huoltohenkilönä tai kiinteistönomistajana? Entä mitä ihminen voi tehdä, ja taas mitä voidaan tehdä automaatiolla valmiiksi ja helpoksi taustalla? Käytetyn energian määrä ja siitä aiheutuva ympäristökuorma kuvataan vaikeilla määreillä ja sanoilla, kuten tuotettuina kilowattitunteina ja hiilidioksidiekvivalenttitonneina. Energian määrän selvittäminen näkyy […]

Turku valmistelee energiatehokkuuspalveluiden hankintaa

07.05.2020

Turun kaupungin tavoitteena on pilotoida energiatehokkuuskumppanuuspalveluita neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen. Tarkoituksena on valita tarjouskilpailun perusteella kaksi eri palveluntuottajaa mukaan pilotointiin. Tarjouskilpailusta on nyt julkaistu ennakkoilmoitus, jossa jaetaan tietoa käynnistyvästä hankinnasta. Energiatehokkuuskumppanuusmallin mukaisessa sopimuksessa yritys ottaa vastuun tilaajan yhden tai useamman rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vastaa tavoiteltujen säästöjen saavuttamisesta. Osana […]

Yhteiskehittämisellä energiasta kiinnostavaa ja järjestelmistä käyttäjäystävällisiä

05.05.2020

Turussa on kevään aikana yhteiskehitetty ratkaisuja rakennusten mittareista ja antureista kerättävän datan hyödyntämiseen. Pilottikohteina olevissa kouluissa, monitoimitaloissa ja päiväkodissa on mietitty tapoja, joilla lisätä tietoa ja ohjata käyttäjiä energiatehokkuuteen oman rakennuksen dataa visualisoimalla ja tuomalla toiminnan vaikutuksia ilmi. Syksyllä 2019 Turun kaupunki järjesti nopeiden kokeilujen kilpailutuksen osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta. Jatkoon valittiin viisi kokeilua toteutettaviksi […]

Kiinteistöjen energiatehokkuutta ja joukkoliikennettä parantaviin hankekokeiluihin on valittu yritykset

21.04.2020

Nopeat kokeilut -haku etsi hankeideoita yrityksiltä Nopeat kokeilut 9 -ideahausta jätettiin julkinen Hilma -ilmoitus 25.03.2020 ja haku sulkeutui 15.04 klo 16.00. Hausta ilmoitettiin myös mm. Energiaviisaat Kaupungit uutiskirjeessä sekä Energiaviisaat www-sivustolla. Yrityksiltä haettiin hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Energiaviisaat kaupungit – ja 6Aika Vähähiilinen liikkuminen -hankkeiden tavoitteita. Määräaikaan mennessä saatiin 18 tarjousta Saimme […]

Oulun Raksilaan on visioitu energiayhteisö

03.04.2020

Raksilan urheilualue sijoittuu Oulun kaupungin keskustan kupeeseen. Alueella on suuria urheilukiinteistöjä: Oulun uimahalli, Oulun jäähalli, Ouluhalli, pesäpallostadion, tekojääkenttä sekä harjoitusjäähalli. Harjoitusjäähallia lukuun ottamatta kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa.    Rakennusten yhteenlaskettu energiankulutus on 16 400 MWh. Energialasku on tämänhetkisillä hinnoilla vuosittain noin 1,2 miljoonaa. Käyttäjiä rakennuksilla on vuosittain lähes puolitoista miljoonaa. Raksilan urheilualue haukkaa ylivoimaisesti eniten energiaa kaupungin kiinteistöjen kortteleista. Jäähallin tuottamasta lauhdelämmön määrästä on nykyisin […]

Yrityksiä etsitään kiinteistöjen energiatehokkuutta ja joukkoliikennettä parantaviin hankekokeiluihin

25.03.2020

Nopeat kokeilut – 6Aika Vähähiilinen liikkuminen / 6Aika Energiaviisaat kaupungit – hankinta on avoinna julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 15.4.2020 asti. Yrityksiltä haetaan hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Energiaviisaat kaupungit – ja 6Aika Vähähiilinen liikkuminen -hankkeiden tavoitteita. Ilmoitus ja lisätiedot Hilmassa Energiaviisaat kaupungit 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT)  -hankkeessa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia […]

Hiedanrannan energiatavoitteita näkyväksi taiteen avulla

26.02.2020

Hiedanrannan tulevan aurinkoenergiataideteoksen kuvitus heijastettiin vanhan tehtaan seinään Uutta valoa Hiedanrannassa -tapahtumassa 13.2.2020. Tehtaan seinälle heijastettu teos on viime kesän Hiedanrannan puutarhajuhlissa järjestetyn energiataidekilpailun voittajatyö, Arvo Yli-Kerttulan Musta aukko. Aurinkopaneeleiden ja taideteoksen yhdistelmästä tulee maamerkki energialle ja vähähiilisyydelle. Energiataidekisa kesällä 2019 Hiedanrannan puutarhajuhlissa 17.8.2019 järjestettiin kaikille avoin energiataidekisa, jossa etsittiin ideoita, joiden pohjalta Tampereen kaupunki […]

Ehdotus uusista energia­tehokkuus­kumppanuus­malleista julkaistu 

21.02.2020

Kaupungit haluavat käyttää yritysten innovatiivisuutta ja uusinta osaamista palvelukiinteistöjen tuottamien päästöjen vähentämiseksi. Koulut, liikuntahallit, päiväkodit ym. palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa ja niissä on edelleen merkittävä mahdollisuus tehostaa energian käyttöä. Perinteisesti osapuolten välistä yhteistyötä on tehty ns. ESCO-mallin pohjalta. Helsingin ja Turun kaupungit ovat kehittäneet syksyn 2019 aikana Granlund Consultingin avustuksella neljää erilaista päivitettyä energiatehokkuuskumppanuusmallia […]

Datan visualisoinnin demot ja uudet ratkaisut esittelyssä

20.02.2020

Miten edistää terveellisiä, turvallisia ja energiatehokkaita tiloja? Tätä työstettiin Tampereella 6.2. järjestetyssä työpajassa kiinteistöjen datan visualisoinnista. Tapahtuma oli jatkoa syksyllä 2019 järjestettyyn työpajaan, jossa perehdyttiin energia- ja olosuhdetietojen hyödyntämiseen käyttäjälähtöisesti ja niiden visualisointiin loppukäyttäjille. Tilaisuuden aluksi kuultiin kokemuksia ja oppeja kaupunkien ja yritysten yhdessä toteuttamista kokeiluista sekä esiteltiin tulevaisuuden tarpeita. Tampere, Turku ja Helsinki esittelivät […]

Energiataitojen harjoittelu virtuaalitodellisuudessa Helsingissä

10.02.2020

Uusi pienyritys Top Hat Wombat pilotoi ja kehitti My Home Energy – virtuaalitodellisuussovellustaan sekä koodaamisen alkeisiin perehdyttävää oppituntikonseptia Keinutien ala-asteen oppilaiden avustuksella Itä-Helsingissä syksyllä 2019. Haasteet Energiankulutus on lapsille ja nuorille, kuten aikuisillekin, aika abstrakti ja hankalasti ymmärrettävissä oleva asia. Energiansäätö puolestaan ei ole kovin motivoivaa, kun kouluissa koulun käyttäjät eivät joudu suoraan energiasta maksamaan. […]

Hiilijalanjäljen laskenta kiinnosti Tampereella

04.02.2020

Viime joulukuun 12. päivänä järjestetty Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen laskenta -seminaari veti Galleria Nottbeckin Tampereella täyteen asiasta kiinnostuneita rakennusalan asiantuntijoita. Seminaarin yhdessä TamSAFA:n ja Tampereen kaupungin kanssa järjestäneen Energiaviisaat kaupungit -hankkeen projektipäällikkö Jari Saukko oli silmin nähden tyytyväinen sekä seminaarin sisältöihin että kolminumeroiseksi kivunneeseen osallistujamäärään. – Halusimme tarjota arkkitehdeille ja rakennusalan ammattilaisille osaamista ja työkaluja, joilla […]

Urheilualueen kiinteistöistä voi tulla tulevaisuudessa virtuaalivoimalaitos

30.01.2020

Ouluhalli ja siihen parhaillaan rakentuva laajennos ovat osa Raksilan energiavisiota. Raksilan urheilualue sijoittuu Oulun kaupungin keskustan kupeeseen. Alueella on suuria urheilukiinteistöjä: Oulun uimahalli, Oulun jäähalli, Ouluhalli, pesäpallostadion, tekojääkenttä sekä harjoitusjäähalli. Harjoitusjäähallia lukuun ottamatta kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa.   Rakennusten yhteenlaskettu energiankulutus on 16 400 MWh. Energialasku on tämänhetkisillä hinnoilla vuosittain noin 1,2 miljoonaa. Käyttäjiä rakennuksilla on vuosittain lähes […]

Kupittaan liikunta-alueella mallinnetaan energiavirtoja

28.01.2020

Kupittaan liikunta-alueen energiasimulointi ja elinkaarilaskennan työryhmä Turun Tiedepuiston digikaksosen ääressä tarkastelemassa IoT-datan simulointi- ja esittämismahdollisuuksia. Kuvassa: Kalervo Tuomi, Anton Katajainen, Johanna Korpikoski, Kaisa Simula ja Jouni Anttila. Energiaviisaat kaupungit-hankkeessa kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa kaupunkien suunnitteluprosesseja elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen sekä kustannusten laskennan sisällyttämiseksi osaksi rakennus- ja aluehankkeiden elinkaariohjausta. Tavoitteena on löytää pilottien avulla sopivat toimintamallit eri […]

Skanssin alueen tontinluovutuksessa testissä energialiite

24.01.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Alueella halutaan kehittää ja pilotoida rakennuskohtaisten ratkaisujen lisäksi myös alueellisia uusia energiaratkaisuja, kuten matalalämpöistä kaukolämpöverkkoa, jota Turku Energia toteuttaa alueelle. Syksyllä […]

Helsinki etsii koulurakennusten datan käyttöliittymiä pilotoitavaksi

08.01.2020

Tarjoa meille ratkaisuasi, mutta varustaudu myös kehittämään sitä! Helsingin kaupunki on Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa avannut hankinnan, jossa pyydetään ehdotuksia koulurakennusten datan, (esim. energia- ja olosuhdedatan) visualisointiin kahdelle erilaiselle käyttäjäryhmälle viidessä koulussa. Hankinta jakautuu kahteen osaan eri käyttäjäryhmien mukaan: alakoulujen oppilaat sekä ammatti- ja aikuisopistojen oppilaat.  Hankinta sisältää kaupungin viidestä koulukiinteistöstä kerättävän datan tuomiseen käyttöliittymiin, käyttöliittymien […]

Miten erottua Smart City –messuilla? – 9 vinkkiä

03.12.2019

Kokeneet messukävijät tietävät, että satojen ständien, tuhansien uusia kauppakumppaneita etsivien ihmisten ja lukemattomien hymyilevien tapaamisten seassa voi olla vaikea saada omaa ääntään kuuluville. Otimme muistiinpanomme esille ja selvitimme, mitkä ovat voittavat viestintäkonseptit älykkäiden kaupunkien saralla.  Osallistuimme Barcelonassa Smart City Expo World Congress -tapahtumaan 19-21.11.2019. Barcelonan kolmipäiväinen messumammutti on yksi maailman suurimmista smart city -tapahtumista: Tänä […]

Lämmön kysyntäjousto herätti keskustelua ja kysymyksiä

03.12.2019

  Turussa järjestettiin 26.11 tilaisuus lämmön kysyntäjoustosta palvelurakennuksissa. Tapahtuma keräsi paikalle lähes 40 osallistujaa. Paikalla oli kaupunkien edustajia Turusta, Helsingistä ja Tampereelta, energianyhtiöiden edustajia, erilaisia energiaratkaisuja tarjoavia yrityksiä sekä muita asiantuntijoita. Tilaisuudessa esiteltiin Energiaviisaat kaupungit -hanke sekä kaupunkien tavoitteet lämmön kysyntäjouston edistämisen suhteen. Tilaisuus järjestettiin, koska kaupungit halusivat tietää, miten lämmön kysyntäjousto istuu palvelurakennuksiin, esim. […]

Käyttäjät keskiössä kiinteistöjen datan visualisoinnin työpajassa

11.11.2019

Tampereella järjestettiin 31.10. kiinteistöjen datan visualisointiin keskittyvä työpaja, jonka tavoitteena oli tarjota osallistujille eväitä ja ideoita käyttäjälähtöisyyden lisäämiseen rakennuksen  datavisualisoinnissa. Visualisoinnin ja käyttäjälähtöisen suunnittelun rooli kaupungeissa kasvaa ja kaupunkilaiset ovat yhä enemmän aktiivisia toimijoita. Rakennusten datan visualisoinnilla on merkittävä rooli käyttäjien ohjaamisessa ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämisessä. Energiaviisaissa kaupungeissa pyritään löytämään niitä ratkaisuja, joiden avulla tietoa […]

Energiaviisaat Barcelona Smart City Expoon!

11.11.2019

Osallistumme Barcelonassa Smart City Expo World Congress -tapahtumaan 19-21.11.2019. Barcelonan Smart City Expo on yksi maailman suurimmista smart city -tapahtumista: Viime vuonna kävijöitä oli yli 25000 ja näytteilleasettajiakin yli 1000. Tapahtuma kokoaa yhteen kaupungit, palveluntarjoajat ja tutkimusorganisaatiot viiden eri aiheen äärelle: Digitaalinen murros, kaupunkiympäristö, Liikkuminen, Hallinto ja rahoitus sekä Jakaminen ja osallisuus kaupungeissa. Messuilla teemana […]

Sähkön kysyntäjouston hyödyntäminen etenee palvelurakennuksissa

22.10.2019

Helsingissä järjestettiin ”Sähkön kysyntäjousto palvelurakennuksissa” -tapahtuma 16.10.2019. Tämä artikkeli sisältää tapahtuman esitykset, yhteenvedon keskusteluista, sekä linkit tapahtuman Twitterissä herättämään keskusteluun. Tapahtumassa Vallilassa oli paikalla alan yrityksiä, sekä kaupunkien edustajia Tampereelta, Turusta, Oulusta, Lappeenrannasta ja Helsingistä. Tapahtumaan osallistui yhteensä 31 osanottajaa: 24 henkilöä paikan päällä ja 7 henkilöä verkon yli Skypellä. Tapahtuma koostui esityksistä, verkostoitumisesta sekä […]

Elinkaariohjausmallia pilotoidaan Helsingissä ja laskentaa kehitetään yhteistyössä

18.10.2019

Jokaisella Energiaviisaat kaupungit (EKAT)–hankkeen kaupungilla on oma tavoitteensa hiilineutraaliuden saavuttamisesta ja niin myös Helsingillä: Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma asettaa Helsingin kaupungille kunnianhimoisia tavoitteita ilmastopäästöjen vähentämiselle ja kestävälle rakentamiselle. Palvelurakennusten suunnittelun ja rakentamisen avuksi on kehitetty Helsingissä  elinkaariohjausmallia, joka pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Malliin on koottu kaupungin eri ohjeista ja tavoitteista keskeisimmät elinkaarivaatimukset, jotka ovat suunnittelun […]

Turun nopeiden kokeilujen haku auki – uusia ratkaisuja energia- ja olosuhdedatan hyödyntämiseen

15.10.2019

Turun kaupunki on avannut nopeat kokeilut haun yrityksille. Ratkaisuja etsitään erityisesti palvelukiinteistöjen energia- ja olosuhdetietojen hyödyntämiseen, visualisointiin ja havainnollistamiseen. Kaupungilla on tarve löytää ratkaisuja, joilla rakennuksista kerättävää tietoa voisi hyödyntää paremmin energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden suunnittelussa, tilojenkäytön ohjaamisessa ja päätöksenteon tukena sisäilman laadusta tinkimättä. Ratkaisuja etsitään siihen, miten tietoa voidaan esittää eri käyttäjäryhmille ymmärrettävässä ja helposti saavutettavassa muodossa ja sitä […]

Energiaviisauteen innostavaa Punnu Gamesin mobiilipeliä testattiin Turussa

11.10.2019

Visualisoinnin ja pelillistämisen teemoihin paneuduttiin toukokuussa Turussa järjestetyssä Energy Hackathonissa, jossa erilaiset tiimit kehittelivät energiateemaan liittyviä konsepteja. Hackathonin voittajaksi selviytynyt pelistudio Punnu Games on kesän ja syksyn aikana jatkokehittänyt voitokasta Fantastic energy -mobiilipeliään. Hackathonin voittajana pelistudio on saanut pelikehitykseen sparrausta myös energia-alan asiantuntijoilta, kuten Turku Energian tuotepäällikkö Mika Karbinilta, joka on avustanut pelitiimiä energiadatan hyödyntämisessä: […]

Älykkäät energiaratkaisut ovat yhteinen haaste kaupungeille ja yrityksille

10.10.2019

Oulussa järjestettiin 12.11.2019 kansainvälinen Energy solutions for the block level – Opportunities in Smart City business environment -seminaari. Seminaarissa oli mukana energiatehokkaan rakentamisen ja asumisen asiantuntijoita Suomesta ja Norjasta. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Energiaviisaat kaupungit -hanke ja innovaatioekosysteemi Smart Otaniemi sekä innovaatioalusta DIMECC Oy. Seminaaripäivän puheenaiheet käsittelivät energiaviisaita ratkaisuja niin yritysten, kaupunkien kuin tutkijoidenkin näkökulmasta. Päivän […]

#Energiaviisaat kaupunkilaiskampanja kannustaa jakamaan energiansäästövinkkejä

04.10.2019

Kansallista energiansäästöviikkoa vietetään 7.-13.10. Energiansäästöviikolla Energiaviisaat kaupungit kannustavat kaupunkilaisia pohtimaan energiankulutustaan ja jakamaan energiansäästövinkkejä. Energiansäästöviikolla kaupungit järjestävät kaupunkilaisille yhteisen some-kampanjan, jolla selvitetään leikkimielisesti, missä kuudesta kaupungista on kaikkein energiaviisaimmat kaupunkilaiset. Kaupunkilaiset saavat jättää energiansäästövinkkejä kaupunkien päivityksiin vastaamalla sosiaalisessa mediassa. Päivityksiä löytyy kaikkien kaupunkien some-kanavilta tunnisteella #energiaviisaat. Palkintoina arvotaan esimerkiksi kaupunkipyörien käyttökausia. Facebook Pinterest Twitter Linkedin

Onko teidän yrityksenne energiaviisas? Osoita se!

03.10.2019

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestää Energiansäästöviikolla 7.-13. lokakuuta somekampanjan, jossa haastamme Sinunkin yrityksesi kertomaan, miten te edistätte energiaviisaan kaupungin kehitystä. Kampanjan avulla haluamme nostaa esiin yrityksiä, jotka tuottavat ratkaisuja tulevaisuuden energiaviisaisiin kaupunkeihin. Osallistua voi sekä Twitterissä että Facebookissa. Twitter – Ota kuva tiimistäsi! Osallistuakseen kampanjaan Twitterissä yrityksen tulee ottaa ainoastaan kolme helppoa askelta: Ladatkaa ja […]

Ehdota energiaviisasta kokeilua!

20.09.2019

Energiaviisaat kaupungit ovat kiinnostuneita toteuttamaan vastikkeettomia kokeiluja yritysten kanssa.  Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi energia- ja olosuhdedatan keräämiseen kiinteistöistä, datan hyödyntämiseen ja visualisoimiseen, energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen kokeiluun, kysyntäjouston pilotointiin yms. Lisää tietoja hankkeen teemoista löytyy nettisivuiltamme. Kokeiluissa kaupungit tarjoavat palvelu- ja asuinkiinteistöjä ja pilottialueita kokeilualustoiksi sekä tukea ratkaisujen käyttäjälähtöisyyden parantamiseen. Yrityksenne voi ehdottaa kokeilua helposti oheisella lomakkeella. Lomakkeella […]

Energiatehokkuuskumppanuus kirittää kaupunkeja hiilineutraaliuteen

28.08.2019

Mikä energiatehokkuuskumppanuus?  Kaupungit haluavat käyttää yritysten innovatiivisuutta ja uusinta osaamista palvelukiinteistöjen tuottamien päästöjen vähentämiseksi. Koulut (kuvassa yllä), liikuntahallit, päiväkodit ym. palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa ja niissä on edelleen merkittävä mahdollisuus tehostaa energian käyttöä. Perinteisesti osapuolten välistä yhteistyötä on tehty ns. ESCO-mallin pohjalta.   Energiatehokkuus- ja ESCO (Energy Saving Company) -palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen […]

Olemme mukana SHIFTissä!

09.08.2019

SHIFT Business Festival järjestetään Turussa Ruissalon telakalla 29.-30.8. Tule tapaamaan meitä ja juttelemaan yhteistyömahdollisuuksista 6Aika -kontille SHIFTiin. Olemme tavattavissa torstaina 29.8 kello 13-14. Tule kuulemaan tulevista hankinnoista ja kokeiluista! Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana hankkeessa toteutetaan muun muassa seuraavanlaisia kokeiluja ja hankintoja, joihin etsimme yritysyhteistyökumppaneita: energia- ja olosuhdetiedon hyödyntämiseen ja havainnollistamiseen liittyvien uusien ratkaisujen […]

Energia- ja olosuhdetiedot hyötykäyttöön kouluissa Helsingissä – Tule kokeilemaan!

09.07.2019

Helsingin yhtenä tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tuoda viiden pilottikohteemme olosuhteet, kuten esimerkiksi huonelämpötilat, hiilidioksidiarvot, kosteusarvot sekä painesuhteet, sekä rakennuksissa tapahtuva energiankulutus, kuten sähkön, lämmön ja veden kulutus, näkyväksi rakennusten käyttäjille. Tämä voi tapahtua erilaisilla tavoilla, esimerkiksi infonäyttöjen ja erilaisten selainpohjaisten ratkaisujen kuten nettisivujen avulla. Muitakin tapoja on, Oulu mm. käyttää näissä kokeiluissa myös valoa […]

Matkakertomus: Rakentamisen kiertotalouden oppeja Amsterdamista

05.07.2019

​Kaksi Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa mukana olevaa Helsingin työntekijää kävi huhtikuussa vierailemassa rakentamisen kiertotalouden edelläkävijämaassa Hollannissa. Matkan järjesti Green Building Council Finland, mukana oli 14 jäsenorganisaatiota ja tavoitteena oli saada ideoita kotimaan kiertotalouden edistämiseen. Hollannilla on kunnianhimoinen tavoite olla kiertotalousyhteiskunta vuonna 2050. Tätä tavoitetta toteuttamaan on tehty yli hallituskausien yltävä ja ministeriöiden välinen yhteinen toimintasuunnitelma. Toimijoita […]

Tampereen kaupungin pilottihankintojen haku auki 12.8.2019 asti!

24.06.2019

Tampereen kaupunki on käynnistänyt seitsemännen nopeat kokeilut -hakukierroksen! Kaupunki hakee yrityksiltä hankeideoita Energiaviisaat kaupungit -projektiin valittuihin seitsemään pilottikohteeseen. Pilottikohteina on palvelukiinteistöjä kuten virastorakennuksia, kouluja ja päiväkoteja sekä liikuntatiloja. Hankeideoiden tulee tukea CityIoT- ja 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeiden tavoitteita. Palvelukiinteistöjen haasteisiin lukeutuu mm. tarvittavan tiedon yhdistäminen ja saaminen oikeille sidosryhmille oikeaan aikaan ymmärrettävässä muodossa toimenpiteiden ja […]

Oulu aloittaa pilotit Laanilan koulussa

19.06.2019

Kesäinen tervehdys Oulusta! Energiaviisaat kaupungit -hanke pyörähtää Oulussa konkreettisesti liikkeelle kesällä, kun ensimmäiset muutostyöt alkavat Laanilan koulun pilottikohteessa. On ilo todeta, että pääsemme kokeilemaan ainutlaatuisia ratkaisuja tässä rakennuksessa. Kouluun rakennetaan oppimisympäristöä, jossa käyttäjät näkevät konkreettisesti energiankulutustaan. Esimerkiksi koulun aulaan tulee valaistus, joka osoittaa energiankulutuksen lisääntymisen väriä vaihtamalla. Näin oppilaat ja opettajat pystyvät leikkaamaan huipputehoja omalla […]

Vilkasta keskustelua energiapalvelualustasta ja energiatehokkuuskumppanuuksista Turussa

11.06.2019

  Turussa järjestettiin 27.5 varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelutilaisuus, joka kokosi yhteen suuren joukon yrityksiä ja kaupunkien edustajia keskustelemaan energiaviisaista ja älykkäistä ratkaisuista.   Tilaisuudessa järjestettiin varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelut sekä energiapalvelualustan kehittämisestä että energiatehokkuuskumppanuuksista.   Tilaisuuden alussa kuultiin Sari Holmbergin alustamana Turun kaupungin näkökulmaa innovatiivisten hankintojen toteuttamisesta. Turun kaupungin Jaakko Laaksonen korosti omassa puheenvuorossaan tarvetta löytää uusia ratkaisuja, […]

Energiatehokkuuskumppanuus: Anna palautetta ja kerro yrityksesi tarjoamasta meille!

06.06.2019

Jatkona 27.5.2019 järjestettyyn energiatehokkuuskumppanuustapahtumaan olemme avanneet yrityksille suunnatun kyselyn, jossa saat antaa kommentteja eri kumppanuusmalleista ja tuoda esiin yrityksesi tarjoamaa. Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa: Vastaa siis vielä tähän kyselyyn, vaikket olisi ollut tapahtumassa! Haluamme mahdollisimman laajasti kerätä palautetta eri malleista ja kartoittaa markkinoiden tarjontaa. Suunnittelemme ja kehitämme kyselyn ja tilaisuuden materiaalien pohjalta energiatehokkuuskumppanuusmalleja eteenpäin pilotointiin. […]

Tampereen pilottihaku käynnissä 11.6. asti!

27.05.2019

Tampereen kaupunki on käynnistänyt kuudennen nopeat kokeilut -hakukierroksen! Kaupunki hakee yrityksiltä hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin. Hankeideoiden tulee tukea CityIoT- ja 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeiden tavoitteita. Hankeideat tulee esittää NABC-mallia hyväksikäyttäen (Tarve-Need, Ratkaisu-Approach, Hyödyt-Benefits ja Kilpailu-Competition). Ideat esitetään 8-12 kalvolla (ppt- tai pdf-formaatissa). Tarkemmat tiedot pilottihausta löydät täältä: Nopeat kokeilut 6 -hakuilmoitus Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. […]

Hauskaa energiamurrosta – Energy Hackathon 2019 tuotti uusia ideoita energian visualisointiin ja pelillistämiseen

24.05.2019

Turussa järjestettiin 17.–18.5. energian visualisointiin ja pelillistämiseen keskittynyt hackathon. Hackathonin voitti Punnu Games -yritystiimi lisättyä todellisuutta, vastuullista energiankulutusta ja joukkoistettua kaupunkisuunnittelua yhdistelevällä ideallaan. SparkUp-startupyhteisön tiloissa järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli löytää tapoja tehdä energian kulutus näkyväksi loppukäyttäjälle, sekä mahdollistaa ja helpottaa muutosten tekemistä kuluttajan näkökulmasta viihdyttävällä tavalla. Voittajajoukkueen Punnu Gamesin [https://www.punnugames.com/] ideassa yhdistyi lisätyn todellisuuden käyttäminen […]

Wienissä maakaasuputki tulee joka toiseen asuntoon

18.05.2019

Wienin älykkäät kaupunkiratkaisut ovat maailmankuuluja. Wienin joukkoliikenne on palkittu maailman parhaana, ja kaupungin uuden asuinalueen Aspernin kehitysprojekti Aspern Smart City Research ylsi World Smart City Awards -palkintoon muutama vuosi sitten. Näistä syistä 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke vieraili toukokuussa 2019 Itävallan pääkaupungissa useassa kohteessa tutustumassa älykkäisiin kaupunkisuunnittelun ratkaisuihin. Yhdeksän hengen opintomatkaan osallistuivat Helsingin, Turun, Tampereen ja Vantaan edustajat.  Kuva: Excursioryhmässä ylärivissä vasemmalla Jari […]

Kurssiyhteistyö Helsingin yliopiston kanssa tuotti hyvän tuloksen

18.05.2019

Kevään aikana Energiaviisaat kaupungit hanke on ollut mukana tehtävänantajana Helsingin yliopiston ECGS-projektikurssilla Viikin kampuksella. Haaste oli seuraava: Kuinka tiedottaa virkamiehille ja kunnanvaltuutetuille rakennetun ympäristön vaikutuksista käyttäjän energiakäyttäytymiseen? Nyt kurssi on saatu päätökseen ja lopputuloksena opiskelijaryhmämme esitteli mahtavan konkreettisen Lost and found -viestintäkonseptin tarpeeseemme.  Ratkaisukonseptin ideana on tehdä näkyväksi rakennusten ja tiloihin vaikuttavan suunnittelun ja päätöksenteon […]

Nopeat kokeilut -kilpailutus käytössä

17.04.2019

6Aika CityIoT -hankkeella on parhaillaan käynnissä nopeat kokeilut –kilpailutus. Energiaviisaat kaupungit -hankkeella ja CityIoT:llä on Oulussa yhteisiä pilottikiinteistöjä, joten myös tässä kilpailutuksessa hyödynnetään hankkeiden välistä synergiaa. Nopeat kokeilut -kilpailutuksessa yrityksille on heitetty haasteita liittyen muun muassa rakennusten huipputehojen visualisoimiseen, kiinteistönhuollon ja ylläpidon tehostamiseen, jätehuollon optimointiin ja älykkääseen ulkovalaistukseen. Myös yritysten omat innovaatiot otetaan kilpailutuksessa vastaan. […]

2.4. Rakennusten data -tapahtuman yhteenveto ja materiaalit saatavilla

11.04.2019

  Rakennuksista kerättävän datan hyödyntäminen kaupungeissa -tapahtuma veti Espoon tilapalveluiden tilan Otaniemessä 2.4.2019 iltapäivällä niin täyteen, että jouduimme kantamaan tilaan lisää tuoleja kesken esitysten! Tämä artikkeli sisältää tilaisuuden esitysten ja työpajojen yhteenvedot. Tilaisuuden esitysmateriaali puolestaan löytyy täältä. Tilaisuuden ohjelma jakaantui kahteen osaan: Ensin oli lyhyitä esityksiä, jonka jälkeen osallistujat kiersivät kaupunkien työpajoissa. Työpajassa edustettuna oli […]

Kommentoi simulointiympäristön luonnosta ennen tarjouskilpailua!

10.04.2019

Kaupunkisuunnittelun haasteena on, että emme tarkkaan tiedä, millä keinoin kaupunkien tiukat hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan. Tätä aukkoa paikkaamaan olemme valmistelemassa simulointiympäristön hankintaa. Tavoitteena on saavuttaa oheisessa dokumentissa kuvatun kaltainen ympäristö, jolla voimme arvioida esimerkiksi eri energiatehokkuusvaatimusten ja pienimuotoisen rakennusten yhteyteen toteutettavan energiantuotannon vaikutuksia aluetason päästöihin ja kustannuksiin. Kilpailutusta varten on nyt laadittu luonnos simulointiympäristön kuvauksesta. Kommentit ovat […]

Liity keskusteluun Facebookissa!

06.03.2019

Uusi energiaviisas rakennettu ympäristö -ryhmä avoinna keskusteluille Olemme perustaneet Facebookiin ryhmän, jossa voimme keskustella yhdessä rakennetun ympäristön energiaan ja älyyn liittyvistä asioista, kysymyksistä ja ideoista. Ryhmä on kaikille niille, joiden mielestä Suomen rakennetun ympäristön energiatehokkuutta voidaan parantaa ja hiilijalanjälkeä pienentää. Tavoitteena on tuoda älykäs energiatehokkuus osaksi kaupunkisuunnittelua ja luoda kestävää ja älykästä rakennettua ympäristöä Suomeen […]

Energia näkyväksi Keinutiellä!

05.03.2019

Ensimmäinen pilottokohde Helsingin osatoteutuksessa on lähtenyt mukaan tekemään energiaa näkyväksi. Olemme tänään aloittaneet yhteistyön Itä-Helsingissä sijaitsevan Keinutien Ala-asteen koulun käyttäjien kanssa. Tavoitteena on tuoda energiankäyttö, -tuotto ja -säästö näkyväksi koulun käyttäjille, kuten oppilaille, opettajille, huoltohenkilöstölle ja keittiöhenkilökunnalle. Me hankimme koululle energiankulutusmittauksia kevään ja kesän aikana, Smart & Clean –hankkeessa on jo hankittu koululle sisäilmaa mittaavia […]

Tapahtuma Vallilassa aloitti energiatehokkuuskumppanuuden kehitystyön

13.02.2019

Energiatehokkuuskumppanuutta kehitetään yhdessä paremmaksi Vallilassa järjestämämme Energiatehokkuuskumppanuus-tapahtuma oli viimeistä paikkaa vaille täynnä. Tapahtumassa käytiin läpi kumppanuuden eri puolia: Ensin kaupunkien kokemuksia energiatehokkuuskumppaanuudesta esitteli Motivasta Erja Saarivirta sekä neljän kaupungin edustajat. Saimme kuulla, että parhaat kokemukset ESCO-mallisesta energiatehokkuuskumppanuudesta oli Oululla, joka oli käyttänyt nk. Jyväskylän mallia. Huolena säilyivät kuitenkin mm. rakennusten sisäilmaolosuhteiden säilyminen ennallaan, ja niiden […]

Hervannassa ideoitiin älytalopilottia

01.02.2019

Järjestimme yhdessä Finnish Industrial Internet Forumin kanssa torstaina 31.1.2019 avoimen markkinavuoropuhelun, jonka tavoitteena oli tuottaa konkreettisia ideoita energiaviisaiden kaupunkien ja kiinteistöjen ominaisuuksista ja palveluista. Suunnittelun lisäksi tilaisuuden tavoitteena oli tunnistaa yrityksiä ja muita tahoja hankeen jatkokehitykselle. TTY:n Kampusareenalla järjestetyssä tilaisuudessa – joka koostui aamupäivän Smart Building -seminaarista sekä iltapäivän älytalopilotin ideointitilaisuudesta – pohdittiin vastauksia hankkeemme […]