Hankkeella haetaan ratkaisuja muun muassa siihen, miten energiatehokkuus voidaan linkittää luontevaksi osaksi rakennusten käyttöä, huoltoa ja asumista sekä millä tavoin rakennusten käyttäjät voivat paremman tiedon ja tiedon visualisoinnin avulla toimia energiatehokkaammin omassa arjessaan. Hankkeessa kehitetään ja testataan energiatiedon ja tavoitteiden esittämisen tapoja yhdessä rakennusten käyttäjien kanssa, jotta saavutetaan ymmärrettävyys ja tehokkuus, ja sitä kautta käyttäjät voivat helpommin sitoutua energiaviisaaseen toimintamalliin.

Turun palvelurakennusten energiadatan visualisointikokeilu

15.07.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tavoitteena löytää uusia ratkaisuja siihen, millä tavalla dataa voidaan hyödyntää ja visualisoida niin, että se on erilaisille käyttäjille ymmärrettävää ja auttaa tekemään energiaviisaita valintoja. Tavoitteet  Punnu Gamesin kanssa toteutetussa kokeilussa testattiin uusia ratkaisuja julkisten rakennusten datan esittämiseen pelillisyyttä ja visualisointia hyödyntäen. Kokeilua varten luotiin sovellus, jonka kautta testaajat pystyivät tarkastelemaan […]

Energiaviisas koululainen -viestintäkonseptin pilotointi Turussa

05.06.2020

Turussa Paattisten koulussa kokeiltiin syksyllä 2019 Valonian suunnittelemaa viestinnällistä ja toiminnallista konseptia, jonka avulla on tarkoitus tuoda energiatehokkuuden ja energiaviisaan toiminnan teemoja lähemmäs alakouluikäisiä ja aktivoida heitä tarkastelemaan koulurakennusta tarkemmin tästä näkökulmasta Haasteet Julkisten rakennusten käyttäjät eivät koe omaa rooliaan ja toimintansa vaikutuksia merkittäviksi rakennuksen energiankulutuksen kannalta. Erityisesti kouluympäristössä on tarpeellista löytää keinoja, joilla aktivoidaan […]

Oulunsalossa visualisoidaan käyttäjille olosuhteita ja energiankulutusta

01.06.2020

Haasteet Oulunsalon Kirkonkylän koululle on pilotoitu Fourdegin järjestelmää. Koulussa optimoidaan huoneen tarkkuudella mukava/sopiva tai oikea lämpötila ja sisäilman laatu, kun tilat ovat käytössä. Iltaisin ja viikonloppuisin vähennetään turvallisesti sovituissa rajoissa lämmitystä, kun ilmanvaihtokin on pienemmällä ja automaattisesti opittuna ennakoiden palautetaan mukava lämpötila valmiiksi, kun kiinteistö on taas käytössä. Tällaista näkymää saadaan ulos heidän oman järjestelmän […]

Sisäilmatietojen visualisointi ja hyödyntäminen palvelurakennuksissa Tampereella

14.04.2020

Haasteet Pilotin kohteena ovat Tampereen kaupungin Leinolan lukio, Tampereen kaupungin Klassillinen lukio ja Tampereen kaupungin Keskusvirastotalo. Leinolan koulukiinteistö, joka on rakennettu 1993, koostuu kolmesta rakennuksesta– useampaan kertaan laajennetusta päärakennuksesta ja lisärakennuksesta sekä sen laajennusosasta. Lisärakennuksen laajennusosa on vuokratila. Klassiseen lukioon kuuluu 1905 rakennettu vanha osa sekä vuonna 1964 rakennettu ja hiljattain remontoitu (2013-2016) uusi osa. […]

Energia- ja olosuhdetieto näkyville kouluissa Helsingissä

19.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten kuten koulujen käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Kaupungin toimijoilla ei ole hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi mahdollistaa. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tehdä viiden pilottikohteemme olosuhteet, kuten esimerkiksi huonelämpötilat, hiilidioksidiarvot […]

Vuorovaikutteinen IoT-kartta

10.03.2020

Haasteet IoT-mittaus ja -monitorointi on yleistynyt. Citynomadin SaaS-palvelu yhdistää sekä ulko- että sisätilan kartat ja IoT-syötteet. Tämä mahdollistaa monitorointia koskevan yllätyksellisenkin informaation nopean havainnoinnin. Havainnoitu tieto on mahdollista viedä API:n kautta toiminnan ohjausjärjestelmiin. Lisäksi tieto tallennetaan big data -periaatteella ja tarvittaessa se voidaan AI-analysoida. Pilotti on tehnyt POC-toteutuksen, joka on konkreettinen esimerkki ja se on […]

Kiinteistöjen olosuhdetietojen selkeällä esityksellä nopeisiin parannuksiin

10.03.2020

Haasteet Kiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ihmisten terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja turvaan liittyviä ongelmia. Sisäilmaongelmat heikentävät tilojen viihtyisyyttä, samalla aiheuttaen myös oireilua ja sairastumisia. Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat sellaisia, että niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Loopshoren jatkuvatoiminen kiinteistöjen olosuhdemittaus yhdessä tiloista kerätyn käyttäjien […]

Energian visualisointi ja käyttäjien ohjaus Turun palvelurakennuksissa

10.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Datan visualisoinnilla ja käyttäjiä ohjaamalla voidaan lisätä rakennusten käyttäjien tietoa oman rakennuksen toiminnasta ja energiankulutuksesta sekä edistää rakennuksen energiaviisasta käyttöä. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tehdä omassa […]

Energiaviisaiden kaupunkien ja kaupunkilaisten peli

10.03.2020

Haasteet Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on merkittävä rooli kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Haasteiden taklaamiseen tarvitaan erilaisia ja eri käyttäjäryhmille sopivia ratkaisuja. Pelillistämisen mahdollisuuksia kaupunkilaisten innostamisessa hiilineutraaliutta tukevan toiminnan toteuttamiseksi ei ole vielä juurikaan tutkittu. Pelillistäminen voi auttaa löytämään mielenkiintoisia keinoja motivoida kuluttajia ja innostaa hauskalla tavalla kaupunkilaiset, kaupungit ja yritykset yhteen! Tavoitteet Tavoitteena on tehdä rakennusten energiankulutusta […]

Energia- ja olosuhdetietojen seurantaohjelmistot ja visualisointi eri käyttäjäryhmille

10.03.2020

Haasteet Erityisesti julkisella sektorilla on vaikeuksia tehdä ratkaisuja systemaattisesti kiinteistöjen ylläpidossa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä käyttäjien energia- ja olosuhdetietoisuutta sekä tarjota informaatiota helposti ja ymmärrettävässä muodossa. Hankkeella pyritään luomaan monistettava käytäntö päätöksentekoon ja löytää muitakin energiatehokkuuden mittareita kWh/m2 rinnalle. Tavoitteet Tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua hyödyntäen kiinteistön energia-, päästö- ja olosuhdetietojen jakamista käyttäjälle energianseurantaohjelmiston kautta. […]